จันทร์ที่ 2 กันยายน 2013

“กำลังและความงามอยู่ในพระวิหารของพระองค์”
“Strength And Beauty Are In His Temple”

“เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ กำลังและความงามอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์” (สดุดี 96:6)

    ได้รับแรงบันดาลใจโดยความรักที่เขามีต่อพระเจ้า ดาวิดปรารถนาที่จะสร้างพระวิหารอันงดงามให้กับพระองค์ อย่างไรก็ดี พระเจ้าไม่อนุญาติให้เขาสร้างพระวิหารเพราะว่าดาวิดเป็นบุรุษแห่งสงคราม แต่คนที่สร้างพระวิหารคือซาโลมอนลูกชายของเขา อย่างไรก็ตาม ดาวิดได้วางแผนและรายระเอียดสำหรับการสร้างพระวิหารไว้ ดาวิดได้เก็บสะสมเงินและทองไว้เพื่อสร้างพระวิหาร “บ้านของพระเจ้า” ทำไม? คำตอบอยู่ในข้อที่เราได้อ่านไป “กำลังและความงามอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์”

อย่างไรก็ตาม บันทึกของลูกาเกี่ยวกับเรื่องราวของการเผชิญหน้าของสตีเฟ่นต่อพวกมหาปุโรหิตเพื่อปกป้องพระกิตติคุณในกิจการ 7:48 ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจ ข้อพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “…องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระวิหารซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่…” 1 โครินธ์ 6:19 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง” คุณคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถ้ากำลังและความงามอยู่ในพระวิหารของพระองค์ กำลังและความงามนั้นก็อยู่ในคุณเช่นกัน สรรเสริญพระเจ้า

นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องนำวิญญาณ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่มาถึงพระคริสต์จะกลายเป็นวิหารของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น คริสเตียนทุกคน ทุกคนที่มาถึงพระคริสต์ เป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คือพระกายของพระคริสต์ “บัดนี้ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น” (1 โครินธ์ 12:27) ในฐานะอวัยวะของพระกายนั้น เราถูกสร้างขึ้นโดยพระคำให้กลายเป็นพระวิหารอันงดงามและยิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอก (เอเฟซัส 2:20)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้นำวิญญาณที่เกิดผล สร้างชีวิตขึ้นด้วยพระคำของพระองค์ให้กลายเป็นวิหารอันยิ่งใหญ่ ที่ซึ่งสง่าราศี ความยิ่งใหญ่ และเกียรติของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ให้โลกนี้ได้เห็น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:19-22


Comments are closed