วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
กำลังเปลี่ยนรูปเสมอ
Always Being Transfigured

“ขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตา” (ลูกา 9:29)

     หลังประสบการณ์ของพระเยซูเมื่อพระองค์อธิษฐานที่ภูเขาแห่งการเปลี่ยนรูป มีผู้คนที่คิดว่าพวกเขาต้องไปที่ภูเขานั้นเพื่อรับการเปลี่ยนรูป แต่ไม่ มันก็เป็นแค่ภูเขาลูกหนึ่งเท่านั้น

เห็นได้ชัดว่าพระเยซูทรงเปลี่ยนรูปบ่อยๆ เมื่อพระองค์ทรงอธิษฐาน แต่เรื่องราวในลูกา 9 เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เหล่าสาวกมีโอกาสอยู่ที่นั่นและเห็นพระองค์ทรงเปลี่ยนรูปต่อหน้าพวกเขา พระเจ้าเปิดตาของพวกเขาในครั้งนั้นเพื่อเห็นถึงสิ่งที่เกิดกับพระเยซู นั่นคือพระสิริที่โชติช่วงที่พรั่งพรูออกมาจากพระองค์ ถ้าตาของพวกเขาไม่ได้ถูกเปิดออก พวกเขาจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนรูป นี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ เพราะพวกเขาเห็นเอลียาห์และโมเสสด้วย ซึ่งหายตัวไปเมื่อนิมิตจางหายไป

ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูที่ภูเขาแห่งการเปลี่ยนรูปเกิดขึ้นกับเราเป็นส่วนใหญ่เมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเราเปลี่ยนรูป ที่จริงแล้วเราเรืองแสงจากภายในสู่ภายนอก นี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ นั่นเป็นสาเหตุที่คนรอบข้างไม่เห็นหรือสังเกตเห็นสิ่งใด นอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดตาพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงทำกับพวกเหล่าสาวก

พระสิริของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณถูกยกขึ้นสู่พระสิริกับพระคริสต์ พระสิรินั้นเปล่งประกายจากภายในและแทรกซึมทุกสิ่งรอบตัวเมื่อคุณอธิษฐาน เมื่อคุณศึกษา และเมื่อคุณใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า

จงระลึกถึงคำพยานของสเทเฟนใน กิจการ 6:15 เมื่อเขาถูกจับกุมและถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าสภา พระคัมภีร์กล่าวว่าใบหน้าของเขาดูเหมือนพวกทูตสวรรค์ พวกเขาไม่ได้เห็นหน้าของสเทเฟนส่องประกายเช่นนั้นทุกวันและทุกที่ที่เขาไป ทันใดนั้นสายตาของผู้คนก็เปิดออกเพื่อเห็นพระสิริบนใบหน้าของเขาในเวลานั้น

เหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงปรากฏตัวต่อสาวก 2 คนหลังจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ พระองค์เดินไปกับพวกเขาในระยะทางไกล รวมทั้งตามพวกเขากลับบ้านด้วย แต่พวกเขาก็จำพระองค์ไม่ได้ แต่เมื่อพระองค์ร่วมรับมหาสนิทกับพวกเขา ตาของพวกเขาก็เปิดออก และพวกเขาก็จำพระองค์ได้ แต่พระองค์ก็หายไปจากการมองของพวกเขาทันที (ลูกา 24:16-31)

คนอื่นอาจมองไม่เห็นพระสิริเหนือตัวคุณ ตาของพวกเขาอาจไม่ได้เปิดออกให้เห็นใบหน้าของคุณ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือคุณและในวิญญาณของคุณ! คุณได้รับการเปลี่ยนรูปจากพระสิริสู่พระสิริอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ นั่นเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่เปี่ยมด้วยพระสิริของการอธิษฐาน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเปลี่ยนรูปอย่างต่อเนื่อง ได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณ ขณะที่ฉันพูดภาษาแปลกๆ มีการปลดปล่อยของการเปลี่ยนแปลงที่เหนือธรรมชาติและอยู่รอบด้านในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของฉัน วิญญาณของฉันได้รับตำแหน่งสูงและฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งใดในโลก และฉันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนสิ่งปลูกสร้าง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:2; กิจการ 3:19


Comments are closed