อังคารที่ 12 มีนาคม 2013

การไม่จำกัดในการเข้าสู่ห้องบัลลังก์
Unrestricted Access To The Throne-room

“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์” (ฮีบรู 10:19-20)

ย้อนไปในสมัยพระคัมภีร์เดิม ไม่มีใครที่สามารถเข้าไปยัง “สถานบริสุทธิ์” ยกเว้นแต่มหาปุโรหิต และเขาสามารถทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง และไม่สามารถทำได้โดยปราศจากเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาป แต่ในวันนี้ คุณและข้าพเจ้าอยู่ใน “สถานบริสุทธิ์” เพราะว่าเรามีชีวิตในการสถิตอยู่ของพระเจ้า คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียงคำอธิษฐานของผู้อื่นสำหรับคุณ หรือใครที่จะต้องเข้าไปยังที่ประทับของพระเจ้าแทนคุณ คุณสามารถทูลขอโดยตรงต่อพระบิดา ฮีบรู 4:16 กล่าวว่า “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ”
ในวินาทีที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าสู่จิตใจของคุณ คุณได้รับอนุญาตที่ไม่มีข้อจำกัด ในการเข้าสู่ “สถานบริสุทธิ์” คือที่ประทับของพระเจ้า คุณมีสิทธิ์ที่จะทูลสิ่งต่างๆต่อพระบิดา คุณสามารถสนทนากับพระองค์และสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้โดยตรง
ฮีบรู 10:22 กล่าวว่า “ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้ว และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์” นี่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวหรือรู้สึกถูกกล่าวโทษอีกต่อไป พระบิดาในสวรรค์ของคุณทรงรักคุณ และชื่นชมในคำอธิษฐานของคุณ (สุภาษิต 15:8) สายตาของพระองค์ทรงอยู่เหนือผู้ชอบธรรม และหูของพระองค์เปิดฟังคำอธิษฐานของพวกเขา (1 เปโตร 3:12)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์และพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้สำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยการได้รับการชำระโดยความเชื่อ ข้าพระองค์มีสันติสุขในพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งข้าพระองค์ได้รับหนทางผ่านทางความเชื่อให้เข้าสู่พระคุณนี้ ในการยืนอยู่และชื่นชมยินดีในพระสิริของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:26-27; โรม 5:1-2


Comments are closed