เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2018
การไถ่และการลบล้างบาป
Redemption And Remission

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” (เอเฟซัส 1:7)

     “การไถ่” (Redemption) ในพระคัมภีร์ข้างต้นเป็นคำในภาษากรีก “อะโปลูโทรซีส” หมายความว่า “การกำจัด” ในพระคริสต์เราได้รับการกำจัด พระองค์ได้ปลดคุณให้หลุดออกจากปัญหา และกำจัดสิ่งต่างๆที่ผิดออกจากชีวิตของคุณ ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับการปลดปล่อยในพระคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม นั่นคือการไถ่ ไม่ว่าคุณจะผิดพลาดและสร้างปัญหามากมายเพียงใดก็ตาม คุณสามารถวางใจในพระองค์ที่จะปลดปล่อยคุณให้หลุดเป็นอิสระได้

ในพระคริสต์เราได้รับการยกบาปด้วย ในฉบับคิงส์เจมส์ได้ใช้คำว่า”ยกโทษ”บาป แต่ในภาษากรีก “อัลเฟซิส”หมายความว่ายกบาป เป็นการลบล้างบาปทั้งหมด พระเจ้าทำมากกว่าการยกโทษให้กับเรา พระองค์ลบล้างไปหมด ไม่เหลือร่องรอยของบาป เหมือนหนึ่งคุณไม่เคยทำบาปมาก่อนเลย

ดังนั้นจึงเป็นความผิดที่คริสเตียนยังเก็บความคิดว่าตนเองบาป คริสเตียนบางคนจึงอธิษฐานอยู่เสมอขอการยกโทษบาปจากพระเจ้า เพราะเขารู้สึกอยู่เสมอว่ามีบาปมากมายในชีวิต ความจริงคือพระคัมภีร์ไม่เคยสอนให้เราขอการยกโทษจากพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยจัดเตรียมการยกโทษให้คุณ เรื่องนี้อาจจะคว่ำศาสนศาสตร์ของบางคน แต่มันเป็นความจริงในปัจจุบัน

การยกโทษคือการให้อภัย ซึ่งหมายถึงยังมีบันทึกถึงความผิดบาปอยู่ แต่ว่าคุณไม่ถูกลงโทษ แต่นั่นไม่ใช่กรณีของพระเจ้ากับเรา ภาษากรีกที่ใช้มันหมายถึงเอาออกไปหมดสิ้น ลบล้างออก แยกออก คุณถามว่าแล้ว 1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

ข้อนี้หมายความว่าถ้าเรายอมรับ (สารภาพ) บาปของเรา พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะเอาบาปออกไปเสียและชำระเราจากความอธรรมทั้งสิ้น มีการชำระแบบอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นคือสิ่งที่กล่าวไว้ในข้อเจ็ด “แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ผู้ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น”

พระเจ้าต้องการให้คุณใช้ชีวิตโดยปราศจากความรู้สึกผิด และการถูกกล่าวโทษ พระองค์ต้องการให้คุณอยู่ในแสงสว่างแห่งการได้รับการปลดปล่อย แสงสว่างแห่งความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ ในพระคริสต์ ไม่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกผิด หรือความรู้สึกว่ามีบาปในชีวิต

คำอธิษฐาน

     ขอบคุณพระบิดาที่รัก สำหรับความจริงที่มีสง่าราศีในพระคำของพระองค์พระคริสต์คือผู้ปลดปล่อยข้าพระองค์จากปัญหา และจากทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระองค์ในข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์เดินอย่างผู้ชนะโดยตระหนักถึงจุดยืนที่ถูกต้องกับพระองค์ และชัยชนะของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:14; โคโลสี 1:13


Comments are closed