อังคาร ที่ 4 กันายน 2018
การให้ และการรับ
GIVING AND RECEIVING

“และพวกท่านชาวฟีลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้น ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียว” (ฟิลิปปี 4:15)

     บางครั้งมีคนที่ตื่นเต้นมาก ๆ เมื่อเราพูดว่า “ในการให้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น “ขนาด” ของเมล็ดเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ” แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “…นี่แหละ คนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก” (2 โครินธ์ 9:6)

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าคุณตระหนี่ในการให้ คุณก็จะเก็บเกี่ยวอย่างเล็กน้อยหรือขาดแคลน แต่ถ้าคุณให้ด้วยใจกว้างขวาง คุณก็จะเก็บเกี่ยวอย่างกว้างขวางด้วย นั่นคือพระวจนะซึ่งเป็นกฎฝ่ายวิญญาณ การหว่านและการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเหมือนอย่างที่เปาโลได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นเรื่อง “การให้ และการรับ” คุณไม่จำเป็นต้อง “อธิษฐาน” ให้พระเจ้าทำให้กฎเกณฑ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เกิดผล กฎเกณฑ์ใด ๆ ก็ตามซึ่งใช้อย่างถูกต้องจะผลิตผลที่จำเป็นให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกันถ้าคุณใช้พวกมันอย่างผิด ๆ พวกมันก็จะเกิดผลร้ายต่อคุณ

มีบางสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องวิงวอนให้พระเจ้าทำให้เกิดขึ้น เมื่อคุณปฏิบัติตามพระวจนะหรือตามกฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณ นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนในคำอุปมาบางเรื่องของพระเยซูในเรื่องที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้าทำงานอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตรัสไว้ในมาระโก 4:26-28 ว่า “แผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน กลางคืนเขาก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น พืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้ เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง”

สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าหลังจากหว่านเมล็ดพืชลงไปแล้ว คนนี้ก็อดอาหารและอธิษฐานเพื่อให้มันเติบโต ไม่! แต่เขาไปนอน และเมล็ดพืชเติบโตและเกิดผลด้วยตัวของมันเอง เมื่อคุณใช้กฎของการหว่าน มันก็เกิดผล พระคัมภีร์ตรัสว่า “โลกยังดำรงอยู่ตราบใด จะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยว เวลาเย็นกับเวลาร้อน ฤดูร้อนกับฤดูหนาว และมีวันและคืนเรื่อยไป ตราบนั้น” (ปฐมกาล 8:22) ตราบใดที่ยังมีเวลาหว่านก็หมายความว่าการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่แน่นอน และสามารถเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ฤดูเกี่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ

พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำให้การเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น ทั้งหมดที่พระองค์ทำก็คือ ทำให้พระคุณและความโปรดปรานของพระองค์ไหลไปที่คุณ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ 2 โครินธ์ 9:8 (AMPC) กล่าวว่า “และพระเจ้าทรงสามารถทำให้พระคุณทุกอย่าง (ความโปรดปราน และพระพรฝ่ายโลกทุกประการ) มาถึงท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ในทุกสถานการณ์ [เป็นเจ้าของอย่างเพียงพอ จนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง และสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล]” ด้วย จงให้อย่างกว้างขวางเสมอเพราะพระสัญญาเป็นของผู้ให้ ไม่ใช่ผู้รับ (ลูกา 6:38)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษของการให้ต่อพระกิตติคุณ ข้าพระองค์ได้รับการอวยพรในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ และทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าข้าพระองค์เป็นผู้ให้ ข้าพระองค์มีเมล็ดที่จะหว่านเพื่อการเผยแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต์ไปถึงทุกแห่งในโลกนี้เสมอ และเมื่อข้าพระองค์หว่าน การเก็บเกี่ยวก็เป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 พงศาวดาร 16:9; ปัญญาจารย์11:6; 1 เปโตร 5:7


Comments are closed