พฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2015

การแสดงออกของชีวิตแห่งพระคริสต์!
The Expression Of The Christ-life!

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

    การเป็นคริสเตียนคือการเปิดเผยพระคริสต์ภายในคุณ เป็นการทำงานภายนอกของพระคำของพระเจ้าในมนุษย์ คริสเตียนจึงเป็นการสำแดงพระคำของพระเจ้า ภาพของพระคำ เพื่อที่ทุกก้าวที่คุณเดินไป และทุกสิ่งที่คุณทำจะเป็นการแสดงออกของพระคำของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นตอนที่พระองค์ดำเนินอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเปิดเผยพระคำ “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา…” (ยอห์น 1:14) พระองค์คือการสำแดงของพระเจ้า เป็นการแสดงให้เห็นภาพบุคคลของพระองค์!

เวลานี้เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณคือภาพที่สำแดงออกของพระคริสต์ คุณคือพระคริสต์ที่ดำเนินในโลกของคุณในวันนี้! ในครอบครัวของคุณ ที่ทำงาน เพื่อนบ้านเมือง และประเทศของคุณ ในที่ซึ่งคุณอยู่ คุณคือพระคริสต์ที่พวกเขามองเห็น ดังนั้นถ้อยคำที่คุณพูด ชีวิตที่คุณดำเนินอยู่ วิธีที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำ ควรจะเป็นการสำแดงชีวิตของพระคริสต์ เมื่อผู้คนมองดูคุณ พวกเขาควรจะเป็นพระสิริของผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว

คุณเป็นภาชนะของพระเจ้า คุณเป็นการสำแดงความรู้และพระสิริของพระองค์ในทุกหนแห่ง (2 โครินธ์ 2:14) การสถิตอยู่ของพระองค์สามารถเห็นได้ในคำพูดและการดีของคุณ พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ ฤทธิ์เดช ความสงสาร และพระคุณของพระองค์ในโลกนี้ผ่านทางคุณ ตระหนักถึงสิ่งนี้ทุกวัน ว่าพระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ อวยพรชีวิตมากมาย และเปลี่ยนแปลงประชาชาติ

ความฝันของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณคือการที่พระคริสต์จะสำแดงพระองค์ผ่านทางคุณ และนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริง ภาพลักษณ์ของพระคริสต์ภายในคุณ พระลักษณะของพระองค์ที่เปิดเผยผ่านทางคุณว่ามากมายเพียงใด ดังนั้นเป้าหมายของคุณจึงควรเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ สนทนากับพระองค์ และปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างพระองค์ ทุกสิ่งที่คุณทำควรจะเป็นการสำแดงพระคริสต์ภายในคุณ ความยอดเยี่ยมของพระองค์ได้รับการเปิดเผยผ่านทางคุณ เพราะว่าคุณคือแท่นบูชาที่มีชีวิตของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงพระสิริของพระคริสต์ พระองค์เปิดเผยพระองค์เองในข้าพเจ้าแก่โลกของข้าพเจ้าในวันนี้! ชีวิตของพระเจ้าถูกสำแดงผ่านทางข้าพเจ้า และข้าพเจ้านำคนอื่นๆ เข้าสู่ชีวิตนี้ผ่านทางข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในการตระหนักถึงชีวิตและจุดกำเนิดของข้าพเจ้าในพระคริสต์ รู้ว่าสติปัญญา ความสามารถ และฤทธิ์เดชของพระองค์กำลังทำงานภายใน และผ่านทางข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:14; โคโลสี 1:27


Comments are closed