ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2014

การแยกออกครั้งสุดท้ายจากโลกนี้
Final Separation From The World

“ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:3-4)

    สำหรับคริสเตียน การบัพติสมาโดยการจุ่มในน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และความสำคัญนั้นไม่ควรมองข้าม ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการบัพติสมาในน้ำ คือคำพยานในความเชื่อของคุณในการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณถูกจุ่มลงในน้ำในการบัพติสมา คุณกำลังประกาศว่าคุณได้ถูกรวมเข้าไว้กับพระองค์ในการตายและการฝังของพระองค์ และเมื่อคุณขึ้นมาจากน้ำ นั่นคือสัญลักษณ์ของการเป็นขึ้นมาจากความตาย คุณกำลังยืนยันว่าคุณได้เดินในชีวิตใหม่ สรรเสริญพระเจ้า!

ยิ่งไปกว่านั้น การบัพติสมาในน้ำกำหนดการแยกออกครั้งสุดท้ายจากโลกนี้ของคุณ เมื่อชนชาติอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงบนพื้นแห้ง เป็นสัญลักษณ์ของบัพติสมาในน้ำ พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขากระทำโดยความเชื่อ (ฮีบรู 11:29) 1 โครินธ์ 10:1-2 บอกเราว่าพวกเขาบัพติสมาเข้าสนิทกับโมเสสในเมฆและในทะเล “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า บรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆ และได้ผ่านทะเลไปทุกคน ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคน”

เมื่อพวกเขาเดินผ่านน้ำและออกมาอีกฝั่งหนึ่ง ชาวอียิปต์พยายามที่จะทำเช่นเดียวกัน แต่พวกเขาถูกน้ำท่วมใส่ และตายหมดทุกคน ณ จุดนั้นชนชาติอิสราเอลได้ถูกแยกออกจากอียิปต์ ทะเลแดงคือการแยกออกครั้งสุดท้ายของพวกเขา เช่นเดียวกัน การบัพติสมาในน้ำเป็นการกำหนดการแยกออกจากอียิปต์ครั้งสุดท้ายของคุณ ซึ่งก็คือโลกนี้

นี่คือเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนทุกคนจะต้องรับบัพติสมาในน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความรอด แต่ไม่ใช่ความรอดในลักษณะของการนำความบาปของคุณออกไป แต่เป็นความรอดแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ดีต่อพระเจ้า 1 เปโตร 3:19-20 กล่าวว่า “…คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้ในสมัยโนอาห์ ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ ในนั้นมีน้อยคน คือทางน้ำนั้นแปดคนรอดชีวิตจากน้ำท่วม บัดนี้พิธีบัพติศมาก็ช่วยท่านทั้งหลายให้รอดเช่นเดียวกัน มิใช่เป็นการชำระมลทินทางกาย แต่ให้มีจิตสำนึกว่าชอบจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า โดยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแยกข้าพระองค์ออกจากการทำลายที่ทำลายชีวิตของมนุษย์ และการพิพากษาโลกนี้ ข้าพระองค์เข้าสนิทกับพระคริสต์ในการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมา และบัดนี้ได้เดินในชีวิตใหม่แล้ว ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:16; กาลาเทีย 3:26-27


Comments are closed