พุธ ที่ 5 กันยายน 2018
การเสียสละของพระองค์นั้นเพียงพอ
HIS SACRIFICE WAS ENOUGH

“บรรดาผู้เผยพระวจนะ… ก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลัง” (1 เปโตร 1:10-11)

     ชีวิตแห่งพระสิริเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการทนทุกข์ของพระคริสต์ ไม่มีคริสเตียนคนใดที่จำเป็นต้อง “จ่าย” ราคาพิเศษ นอกเหนือจากสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำแล้วเพื่อจะมีชีวิตที่งดงามและเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็น การเสียสละของพระองค์นั้นเพียงพอ ผ่านการเสียสละนั้นเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า เดี๋ยวนี้เราได้เป็นผู้มีส่วนในชีวิตและความชอบธรรมของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากคุณในเวลานี้ คือการที่คุณจะชื่นชมกับชีวิตของคุณ และดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อพระสิริของพระเจ้า

ก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน พระเยซูตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) พระองค์ประกาศถึงการสิ้นสุดของการทนทุกข์ของมนุษย์ทุกคน ใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์และยอมรับการเสียสละแทนของพระองค์ก็ถูกนำเข้าไปสู่ชีวิตแห่งพระสิริที่เหนือธรรมชาติอย่างอัตโนมัติ ใช่ พระคริสต์ได้ทนทุกข์เพื่อเรา แต่การทนทุกข์นั้นได้นำชีวิตนิรันดร์ และความชอบธรรมมาให้แก่เรา

ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้จบที่การตายของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…มีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม …” (ลูกา 24:46-47) ดังนั้นแทนที่จะคร่ำครวญ เราเฉลิมฉลองความตายของพระองค์เพื่อเรา ยิ่งกว่านั้นเราเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ซึ่งประทานชีวิตใหม่ให้แก่เรา และทำให้เราเป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวกับพระเจ้า

พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตทุก ๆ วันในชัยชนะของความตาย, การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างเต็มไปด้วยพระสิริของพระเยซูคริสต์ นี่หมายความว่าถ้าคุณยังคงนอนรอความตาย นี่เป็นเวลาที่จะลุกขึ้น เพราะว่าการทนทุกข์ของพระองค์ได้ทำให้ความเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ และความอ่อนแอมาถึงจุดจบแล้ว เช่นเดียวกับที่ความตายและหลุมฝังศพไม่สามารถยึดพระองค์ไว้ได้ ก็ไม่มีความมืดใดที่สามารถใช้อิทธิพลหรือควบคุมคุณได้ จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้สิ่งใดทำให้คุณอยู่ในพันธนาการ

จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ความยากจนยึดคุณไว้ เพราะว่าพระเยซูได้เข้าไปแทนที่ความยากจนของคุณบนไม้กางเขน และได้ประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่คุณแล้ว (2 โครินธ์ 8:9) ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีลูก แต่ไม่สามารถมีได้เพราะว่ามีสิ่งที่ผิดปกติในครรภ์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้ว! เดี๋ยวนี้คุณสามารถมีลูกได้เนื่องจากชัยชนะแห่งการเสียสละของพระคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป! ทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระนามที่ทรงฤทธิ์ของพระองค์ อาเมน

คำอธิษฐาน

     พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับชีวิตของพระองค์ที่อยู่ในข้าพระองค์ ซึ่งเป็นไปได้โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ และทรงปิติยินดีในความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 10:45; ทิตัส 3:5


Comments are closed