ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2015

การเป็นคริสเตียน : เตียงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ!
Christianity: A Bed Of Roses!

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

    มีคนที่พูดว่าการเป็นคริสเตียนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ โดยปกติข้าพเจ้าสงสัยในข่าวประเสริฐที่คนเหล่านั้นเชื่อ นั่นอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ของพวกเขา แต่การเป็นคริสเตียนคือเตียงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ และคุณควรที่จะเชื่อในสิ่งนี้ เพราะว่านี่เป็นความจริง คุณคิดว่าพระเยซูมาในโลกนี้ทำไม? ด้วยเหตุผลใดที่พระองค์ต้องทนทุกข์ทรมาน? ก็เพื่อให้เราสามารถมีและชื่นชมกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์

1 เปโตร 1:11 พูดถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และสง่าราศีที่จะตามมา การเป็นคริสเตียนคือการทรงเรียกเข้าสู่ชีวิตแห่งสง่าราศี เป็นการทรงเรียกเข้าสู่ดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลผ่าน เป็นชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี ถ้านั่นไม่ได้เป็นประสบการณ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คุณจะต้องจัดลำดับใหม่ อย่าให้ความไม่รู้ทำให้คุณอยู่ภายนอกสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า ชีวิตแห่งสง่าราศีคือมรดกของคุณในพระคริสต์

นี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี “ยักษ์” ในแผ่นดินนั้น แผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลผ่านมียักษ์อยู่ภายใน อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าเราเกิดมาด้วยชัยชนะ ยักษ์เหล่านั้นเป็นเหมือนขนมปังสำหรับเรา จำสิ่งที่คาเลบเคยพูดไว้ได้ไหม? เขากล่าวว่า “เพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่งพระยาห์เวห์ตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาคอยู่ที่นั่น มีเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็ง บางทีพระยาห์เวห์จะสถิตกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้แล้ว” (โยชูวา 14:12) นั่นคือสิ่งที่เราทำในการต่อสู้แห่งความเชื่อของเรา เราขับไล่ยักษ์เหล่านั้นออกไปโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ไม่สำคัญว่าจะมี “ยักษ์” อยู่เท่าไรในดินแดนของคุณ คุณสามารถสู้รบได้ดี (1 ทิโมธี 1:18)

พระเยซูตรัสว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูด (มาระโก 11:23) ในมัทธิว 17:20 พระองค์ตรัสว่า “…ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเคลื่อนไป และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย” คุณเห็นหรือไม่ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าภูเขาจะใหญ่เพียงใด หรือจะมียักษ์อยู่กี่ตน แต่เป็นความเชื่อของพระเจ้าที่อยู่ในใจของคุณ และพระคำของพระองค์ในปากของคุณ

อย่าให้สิ่งใดหยุดคุณในการมีความชื่นชมยินดีในชีวิตในพระคริสต์! อย่าพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ของคุณ จำไว้ว่าคุณถูกทำให้นั่งอยู่กับพระคริสต์ในสถานที่แห่งฤทธิ์เดช ดังนั้นถ้อยคำของคุณจึงไม่ธรรมดา คุณสามารถหัวเราะในชีวิตแห่งชัยชนะ และอยู่ในการควบคุมทุกวันเรื่อยไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งชัยชนะ และมีตาในวิญญาณของข้าพระองค์ที่จะมองเห็นและเข้าใจในมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความฝันของพระองค์ และทำให้พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:8; 1 เปโตร 2:9; ยากอบ 2:5


Comments are closed