จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2017
การเป็นคริสเตียนเป็นชีวิตที่แท้จริง
Christianity Is A Real Life

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

    เมื่อเราบอกว่าคริสตียนนั้นไม่ใช่ศาสนา มีคนที่สงสัยว่า “แล้วมันต่างกันอย่างไร?” มีความแตกต่างอย่างมาก ถึงแม้ว่ามีศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์นั้นเป็นชีวิตจริง ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อที่มนุษย์คิดว่าเป็นศาสนา มีพระเจ้าหรือวิญญาณบางอย่างที่มนุษย์อุทิศตัวเองให้ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือว่า เป็นการค้นหาของมนุษย์ในเรื่องฝ่ายวิญญาณที่ยังไม่รู้ ในศาสนานั้นมนุษย์พยายามที่ค้นหาว่ามีพระเจ้าหรือไม่ และเขาหวังว่าอะไรก็ตามที่เขาทำจะเป็นที่พอใจของ “วิญญาณที่มีชีวิต” ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร และเพื่อเขาเองจะได้รับการช่วยเหลือและการยอมรับจากสิ่งนั้น

อีกส่วนหนึ่งของศาสนานั้นคือการที่มนุษย์ตระหนักว่ามีอะไรที่มากกว่าร่างกายที่เป็นเนื้อหนังนี้ เขามีสัญชาตญาณว่าเขาอาจจะเป็นวิญญาณและพยายามที่จะรู้และเข้าใจ ดังนั้นเขาจึงใคร่ครวญเกี่ยวกับความคิดและทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้เขาตระหนักถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณ ทั้งหมดนั้นคือศาสนา แต่ก็ยังไม่ใช่ “ศาสนาคริสต์” จำไว้ว่าเราบอกว่ามีศาสนาคริสต์ แม้ว่าศาสนาคริสต์จะไม่ใช่ศาสนาก็ตาม

พระคำบอกเราถึงศาสนาคริสต์ว่า “ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:27) แต่นี่ไม่สามารถช่วยให้คุณรอดได้ ในฐานะของคริสเตียน เราได้รับคำสั่งให้ช่วยคนที่เดือดร้อน แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่คริสเตียนทำ คุณอาจเรียกว่านั่นเป็นส่วนที่เป็นศาสนาของศาสนาคริสต์ แต่ใจความของศาสนาคริสต์นั้นคือการที่พระเจ้าทำงานภายในมนุษย์ เป็นการที่พระเจ้าสถิตอยู่ภายในมนุษย์ เป็นทำงานหรือการสำแดงฝ่ายวิญญาณ ในข้อความของพระเยซูคริสต์ผ่านทางมนุษย์ซึ่งเป็นภาชนะ เป็นความสัมพันธ์ การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ในการเป็นคริสเตียนนั้น ชีวิตของพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ดังนั้นเมื่อคุณได้รับพระคริสต์เข้าสู่ใจของคุณ นั่นเป็นประสบการณ์จริง บางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง พระคริสต์เข้ามาสถิตภายในคุณ ไม่ใช่สมมุติฐานหรือการคาดเดา แต่เป็นความจริง คุณได้รับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาในวิญญาณของคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายที่สถิตภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ตลอดไปที่ทรงทำให้ใจของข้าพระองค์เป็นบ้านของพระองค์ ข้าพระองค์เดินในแสงสว่างแห่งชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์ สำแดงความยอดเยี่ยม ฤทธิ์เดช ความชอบธรรม และการครอบครอง ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 17:3; 1 ยอห์น 5:11-12


Comments are closed