ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2017
การเป็นคริสเตียนที่แท้จริง
Real And Authentic Christianity

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงคือการแสดงออกของคุณธรรมและความยอดเยี่ยมและความสมบูรณ์ของพระคริสต์ในโลกนี้ เป็นการเดินในความชอบธรรม ดูสิ่งที่เปโตรได้บอกไว้ใน 1 เปโตร 2:9 “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” นี่คือสิ่งที่คริสเตียนเป็น

สังเกตว่าข้อพระคำนี้ไม่ได้กล่าวว่า “คุณจะเป็น” ไม่ใช่! คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเวลาที่พระเจ้าให้พระสัญญากับเวลาที่พระองค์กำลังพูดสิ่งที่เป็นความจริงแล้ว ทั้งสองต่างกัน ถ้าพระองค์บอกคุณว่าคุณจะเป็นอะไร หรือคุณจะทำอะไร นั่นแตกต่างกับการที่บอกว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรและคุณอยู่ที่ไหน พระคำกล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็น…” นั่นหมายความว่า “เดี๋ยวนี้” ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม ไม่แตกต่างอะไร เพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าคุณเป็น คุณจึงเป็นเช่นนั้น ฮาเลลูยา!

มีคริสเตียนบางคนหรือแม้แต่ผู้รับใช้บางคนที่กล่าวแบบนี้ว่า “เราไม่ได้พิเศษอะไร เราเป็นแค่คนธรรมดาที่ทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติเท่านั้น” อย่าพูดเช่นนั้น เราไม่ใช่คนธรรมดาที่ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงคือคนพิเศษที่ทำสิ่งที่พิเศษ! ดูที่ตอนนี้ พระคำกล่าวว่า “…เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” นั่นคือคริสเตียน

ถ้าความรับผิดชอบของคุณในการนำลูกของพระเจ้าเข้าสู่การเดินนี้เพื่อที่จะเป็นเช่นนั้น เพื่อที่พระกายของพระคริสต์ได้สำแดงออกอย่างกล้าหาญและสำแดงความชอบธรรมของพระคริสต์ ความยอดเยี่ยมของพระคริสต์ ความสมบูรณ์ของพระคริสต์ ความชอบธรรมของพระคริสต์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์ของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ การสำแดงแห่งความชอบธรรม ความยอดเยี่ยม และความสมบูรณ์ของพระคริสต์บนโลกนี้ ชีวิตใหม่ในข้าพระองค์นี้ทำให้ข้าพระองค์เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ที่ไม่อยู่ภายใต้ความเจ็บป่วย ความพ่ายแพ้ หรือความล้มเหลว ข้าพระองค์เป็นความสำเร็จและชัยชนะในชีวิตอย่างแท้จริง ดังนั้นข้าพระองค์จึงครอบครองและปกครองเหนือทุกสถานการณ์ในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:17; 1 ยอห์น 5:11-12


Comments are closed