วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2020

การเป็นขึ้นมาจากความตายประทานชีวิตใหม่ให้แก่เรา
The Resurrection Gave Us Newness Of Life

เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน  (โรม 6:4)

ถ้าคริสเตียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรอดจากความบาปเท่านั้นก็ไม่จำเป็นที่พระเยซูจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตาย ความตายบนไม้กางเขนของพระองค์ก็เพียงพอแล้ว สิ่งนี้จ่ายราคาให้กับความบาปทั้งหมดของเราและรับประกันการล้างบาปที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามนั่นคือการทรงไถ่ ไม่ใช่คริสเตียน!

การทรงไถ่หมายถึงการช่วยคนให้รอดโดยการจ่ายราคา ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ก็จ่ายค่าไถ่ชีวิตของมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์เอง พระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อมนุษยชาติทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อคริสเตียน คริสเตียนไม่ใช่คนที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ให้ จงมองดูอย่างนี้ เมื่อพระเยซูทรงถูกแขวนบนไม้กางเขน ในความคิดของพระเจ้านั้น เราทุกคนก็ถูกแขวนที่นั่นด้วย (ในพระองค์) เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเรา เมื่อพระองค์ร้องออกมาว่า “สำเร็จแล้ว” และสละวิญญาณ เราก็ตายในพระองค์ด้วย

ตอนนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ซาตานไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้น และทูตสวรรค์ก็ยังคงประหลาดใจและพยายามมองดูคริสเตียนมีพื้นฐานอยู่บนการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู และไม่ใช่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีบางสิ่งมากกว่าการทรงไถ่ นั่นคือการนำเราไปสู่ชีวิตใหม่ เราได้ถูกยกขึ้นพร้อมกับพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:6)

โรม 10:9 กล่าวว่า คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด นี่ช่วยให้เรารู้ว่าความรอดมาจากการเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้า และการกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์  คริสเตียนคือผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตาย คริสเตียนไม่มีอดีต เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น หมายความว่าเขาเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ไม่น่าแปลกใจที่ยากอบป่าวประกาศว่า เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์ (พระเจ้า) ​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง เพื่อ​ให้​เรา​เป็น​ผลิต​ผล​แรก​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง (ยากอบ 1:18) ดังนั้นการบังเกิดใหม่ไม่ได้ทำให้คุณ “ได้รับการไถ่” แต่คุณเป็นผลแห่งพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์ การทรงไถ่ถูกทำให้สำเร็จด้วยความตายของพระองค์ แต่คริสเตียนเกิดขึ้นจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ และข้าพระองค์เดินในชีวิตใหม่ด้วยการตระหนักรู้ว่าข้าพระองค์ได้ถูกยกขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์และถูกทำให้นั่งร่วมกับพระองค์ในสถานที่แห่งชัยชนะ สิทธิอำนาจ และการครอบครองตลอดกาล ใน

พระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 5:17; กาลาเทีย 2:20


Comments are closed