เสาร์ที่ 6 เมษายน 2013

การเปิดเผยความเป็นอมตะ
Immortality Unveiled

“แต่บัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงนำชีวิตและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ” (2 ทิโมธี 1:10)

1 ยอห์น 2:25 กล่าวว่า “นี่แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เรา คือชีวิตนิรันดร์นั่นเอง” อาจารย์เปาโลในข้อพระคัมภีร์ตอนบนได้เปิดเผยว่าคำสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ได้กลายเป็นจริงแล้วโดยการปรากฏของพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่ง “…กำจัดความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงนำชีวิตและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ” ความตายได้ถูกทำลายลงโดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งทำให้ความตายบัดนี้จึง “ผิดกฏหมาย” มันไม่มีฤทธิ์เดชอีกต่อไป และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรปฏิเสธให้มันมีอิทธิพลเหนือคุณ ในร่างกายของคุณ ธุรกิจ การเงิน วิญญาณ หรือในความคิดของคุณ
ไม่เพียงแต่พระเยซูจะได้ทรงทำลายความตายแล้ว พระองค์ยังทรงนำชีวิตและความเป็นอมตะเข้าสู่แสงสว่าง ผ่านทางพระกิตติคุณ คำว่า “อมตะ” หมายความว่ามีภูมิคุ้มกันจากความตาย การเน่าเปื่อย หรือการย่อยสลาย วันที่คุณมอบหัวใจของคุณแด่พระคริสต์เพื่อบังเกิดใหม่ คุณมีภูมิคุ้มกันจากความตาย “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) เมื่อความจริงของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เข้าสู่วิญญาณของคุณอย่างแรงกล้าแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ
คำกล่าวที่ว่า “ชีวิตนิรันดร์” ถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้งโดยคนมากมายว่าคือชีวิตที่ยาวนาน แต่มันมีความหมายมากกว่านั้น! การมีชีวิตยาวนานพร้อมความเจ็บป่วย ความยากจน และความตายนั้น ไม่ใช่พระพร อย่างไรก็ดี ชีวิตนิรันดร์นั้นหมายถึงชีวิตที่ไม่สามารถถูกเอาชนะได้ของพระเจ้าในวิญญาณของมนุษย์ เป็นชีวิตที่ทำให้คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต พระเจ้าทรงสัญญาชีวิตนี้ไว้ก่อนโลกนี้จะถูกสร้างขึ้น และโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทำตามคำสัญญาของพระองค์! 1 ยอห์น 5:12 บอกกับเราว่า “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”
ในฐานะคริสเตียน ชีวิตที่อยู่ภายในคุณตอนนี้คือชีวิตของพระเจ้า และชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความตาย ความเจ็บป่วย หรือโรคร้าย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะให้ชีวิตนี้ครอบครองร่างกายของคุณ และเหนือทุกๆสถานการณ์ของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ประกาศว่าโดยเหตุผลของชีวิตนิรันดร์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีภูมิคุ้มกันต่อความตาย และระบบเสื่อมสลายของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 11:26; ฮีบรู 2:14-15


Comments are closed