อังคารที่ 25 มิถุนายน 2013

การเปิดเผยของพระคริสต์ในเรา
The Revelation Of Christ In Us

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

ฮีบรู 1:3 อธิบายว่าพระบิดาสำแดงพระลักษณะของพระองค์ทรงพระเยซู เป็นแสงหรือรัศมีของพระสิริของพระองค์ พระองค์มาเพื่อที่จะเปิดเผยพระสิริของพระเจ้าแก่เรา ดังนั้นเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐ มีวัตถุประสงค์อยู่ในนั้น นั่นคือการเปิดเผยพระคริสต์ในเรา ที่เราจะสามารถสำแดงพระลักษณะของพระองค์และรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ ดังนั้นการเติบโตฝ่ายวิญญาณจึงดูได้จากว่าพระคริสต์ได้สำแดงออกผ่านทางเราได้มากเท่าใด
การเปิดเผยของพระคริสต์ในเรานั้นมีมากกว่าการเลียนแบบอย่างพระคริสต์ คือการเข้าใจและสำแดงออกถึงพระลักษณะของพระองค์ ชีวิตและสง่าราศีของพระองค์ ความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นก็เพื่อนำเราสู่ความรอด และแสดงให้เราเห็นว่าเราควรเป็นอย่างไร และเราควรทำอะไร พระองค์ได้วางแบบอย่างที่สมบูรณ์แก่เราที่จะกระทำตาม พระองค์ได้ดำเนินชีวิตเพื่อสรรเสริญพระเจ้า และนั่นควรจะเป็นภาระใจและการดำเนินในชีวิตของเราเช่นกัน
เปาโลได้กล่าวไว้ในกาลาเทีย 1:15-16 ว่า “แต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และได้ทรงโปรดบัญชาใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ ทรงพอพระทัย ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้น…” ควรจะเป็นสิ่งที่ตระหนักในวิญญาณของคุณว่าคุณถูกเรียกให้เปิดเผยพระคริสต์แก่โลกของคุณ ทุกที่ที่คุณไป และในทุกสิ่งที่คุณทำ เป้าหมายของคุณควรจะเป็นการที่ทำให้พระคริสต์ได้รับการยกย่องผ่านทางตัวคุณ
ให้พระองค์ครอบครองเหนือวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณ ยิ่งพระองค์ครอบครองชีวิตของคุณมากเท่าใด น้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์ก็จะสำเร็จผ่านทางคุณมากเท่านั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงพระสิริของพระเจ้า พระคริสต์ได้รับการยกย่องในข้าพระองค์ ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้สำแดงผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อทำตามพระประสงค์และน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์! ขอบคุณพระเจ้าสำรับสติปัญญา ความสามารถ และฤทธิ์เดช ที่อยู่ภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9


Comments are closed