พุธ ที่ 9 ธันวาคม 2015

การเติบโตไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับ
Growth Isn’t A Mystery

“การประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้น และจำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั้น” (กิจการ 6:7)

    บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าบอกคนอื่นๆ ว่าการเติบโตไม่ใช่การอัศจรรย์ ถึงแม้ว่าอาจมีการอัศจรรย์ในการเติบโต การเติบโตนั้นไม่ใช่การอัศจรรรย์ การเติบโตคือเครื่องมือที่ถูกต้องในการเปิดเผยหลักการและสิ่งจำเป็น ทุกคนสามารถมีประสบการณ์กับการเติบโตในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ สติปัญญาทำให้คุณเข้าใจถึงหลักการแห่งความสำเร็จ และวิธีที่จะใช้หลักการเหล่านั้นอย่างถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่น ไม่ว่าคุณจะใช้เวลาอธิษฐานนานขึ้นเพื่อให้คำอธิษฐานของคุณมีน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม มันอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยคำอธิษฐานเพียงอย่างเดียว เหตุผลก็เพราะว่าพระเจ้าได้เปิดเผยหลักการและสิ่งจำเป็นในการทำให้ร่างกายของคุณเติบโตขึ้นแล้ว และถ้าคุณไม่ได้ทำตามหลักการหรือสิ่งจำเป็นเหล่านั้น การเติบโตนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น เป็นเหมือนกับการขอให้พระองค์ฝ่าฝืนพระคำของพระองค์ และพระองค์ไม่ทรงทำเช่นนั้น ถ้าคุณจะเติบโตขึ้นในด้านการเงิน ด้านฝ่ายวิญญาณ หรือด้านอื่นๆ ในชีวิตของคุณ ก็ไม่ควรต้องใช้การอัศจรรย์ ถ้าคุณใช้หลักการและสิ่งจำเป็นที่เปิดเผยไว้ในพระคำแล้ว ก็จะเกิดผลทุกครั้ง!

เป็นเหมือนกฎไฟฟ้า ซึ่งเกิดผลทุกครั้ง ไม่ว่าใครเป็นผู้ใช้กฎนั้นก็ตาม ดังนั้นหลักการของการเติบโตจะเกิดผลเหมือนกันทั้งกับคริสเตียนและผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียน นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถพบคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่ดูเหมือนว่าประสบความสำเร็จ จำไว้ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าสร้างพระอาทิตย์เพื่อส่องแสงให้กับทั้งคนชั่วและคนดี และส่งฝนมาให้ผู้ที่ชอบธรรมและคนอธรรม (มัทธิว 5:45) ดั้งนั้นจึงมีการเติบโตสำหรับใครก็ตามที่ค้นพบและใช้หลักการและสิ่งจำเป็นที่เปิดเผยไว้แล้ว ดังนั้นอย่าลืมว่ามีสิ่งที่พระคำเรียกว่า “ความสำเร็จที่ดี” (โยชูวา 1:8) นั่นคือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนมีความแตกต่าง

เมื่อคุณอุทิศตัวในการศึกษาพระคำและเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะตระหนักว่าพระเจ้าได้นำคุณเข้าสู่โลกนี้เพื่อครอบครองโลกนี้ และเป็นผู้ปกครอง ใช้แผนการของพระเจ้าสำหรับชัยชนะ และขยันหมั่นเพียรในการทำตามแผนการนั้น

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ พระองค์ได้ทรงเลือกข้าพระองค์และแต่งตั้งข้าพระองค์ให้เกิดผลในทุกส่วนในชีวิตของข้าพระองค์! ความคิดของข้าพระองค์ถูกเจิมเพื่อการเติบโตและความสำเร็จที่เหนือธรรมชาติ! ข้าพระองค์ทราบว่าควรจะทำอะไร ข้าพระองค์รู้ว่าควรจะทำสิ่งเหล่านั้นเมื่อไร และข้าพระองค์รู้วิธีที่จะทำสิ่งเหล่านั้น โดยผ่านการทรงนำและแสงสว่างที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ก้าวหน้าและมีชัยชนะทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 16:3; ปัญญาจารย์ 10:10; โยชูวา 1:8


Comments are closed