วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน

การเดินในพระคุณ
WALKING IN GRACE

“เพราะจากความบริบูรณ์ของพระองค์ (ความอุดมสมบูรณ์) เราทุกคนได้รับ [ทุกคนมีส่วนและเราทุกคนได้รับ] พระคุณซ้อนพระคุณ {และ} พระพรฝ่ายวิญญาณซ้อนพระพรฝ่ายวิญญาณ {และ} ความโปรดปรานซ้อนความโปรดปราน {และ} ของประทาน [ซ้อนทับ] ของประทาน” (ยอห์น 1:16 AMP

     พระคุณของพระเจ้านั้นเหนือธรรมชาติ! สิ่งนี้นำมาซึ่งความโปรดปราน ความเจริญรุ่งเรือง การรักษา และการเพิ่มพูนอย่างเหนือธรรมชาติ สิ่งนี้เป็นการสำแดงออกของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ซึ่งเป็นภาพสะท้อนภายนอกของอิทธิพลของพระเจ้าในวิญญาณมนุษย์ พระคุณเหนือธรรมชาตินี้ซึ่งอัครทูตเปาโลกล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราได้ถูกมอบให้แก่คุณ

พระคุณนำมาซึ่งการยอมรับ เกียรติและศักดิ์ศรี สิ่งนี้ดึงดูดคน สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของคุณ แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายพระคุณก็ช่วยให้คุณได้เปรียบและทำให้คุณอยู่สูงเหนือความยากลำบากทุกอย่าง

พระคุณทำให้เกิดความแตกต่างกับคุณในโลกนี้ สิ่งนี้แยกคุณออกมาเพื่อพระสิริและความเป็นเลิศ แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งรวมถึงชื่อเสียงหรือโชคลาภซึ่งสามารถเทียบได้กับสิ่งที่พระคุณของพระเยซูคริสต์ได้มอบให้แก่คุณ ไม่น่าแปลกใจที่อัครทูตเปาโลให้คำปรึกษากัน ใน 2 โครินธ์ 6:1 ว่า “ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้า เราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า อย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์” แต่ “…จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:1)

การมีความเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าคือการเดินในความบริบูรณ์ของพระคุณของพระองค์ การเป็นเชื้อสายของอับราฮัมทำให้พระคุณแห่งความเจริญรุ่งเรืองกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณด้วย พระคุณนั้นนำคุณไปข้างหน้าและวางคุณไว้ในตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับอิสอัคผู้หว่านเมล็ดในช่วงกันดารอาหารและเก็บเกี่ยวข้าวสาลีร้อยเท่าในปีเดียวกัน (ปฐมกาล 26: 12-13)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีสำหรับพระคุณที่พระองค์ได้ทุ่มเทให้แก่ข้าพระองค์และป่าวประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงออกถึงพระคุณ คุณธรรม ความยอดเยี่ยม และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์เดินในความรักของพระองค์ พระคุณและสันติสุขของพระองค์ก็ทวีคูณขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ผ่านการเปิดเผยสำแดงพระคำของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อย่างเพิ่มพูนขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; เศคาริยาห์: 4:7


Comments are closed