อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2016

การเดินในความรักคือการเดินในพระสิริ
Walking In Love Is Walking In The Glory
“จงระวังให้ดี อย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมลทิน”
(ฮีบรู 12:15)

    ในอพยพ 23:25-26 พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นประชากรที่ถูกเลือกของพระเจ้าตามพันธสัญญาเดิม พระองค์บอกพวกเขาว่า “จงปรนนิบัติพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้า เราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้า จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน”

พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับพวกเขาว่า “หลังจากที่พวกเจ้าได้อธิษฐานและอดอาหารแล้ว เราจะอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้า และเราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้า” ไม่ใช่! ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือรับใช้พระเจ้า และการอวยพรจะตามมา แล้วก็จะไม่มีความเจ็บป่วยท่ามกลางพวกเขา ไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของพวกเขา พระองค์จะทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์จนครบกำหนดคลอด และผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนนาน เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก!

เป็นเช่นเดียวกันในวันนี้ ของเรานั้นคือการเดินในความรัก พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ในยอห์น 13:34 “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” น่าเศร้าที่หลายคนละเลยความจริงในข้อนี้ และยอมให้ความขมขื่นเข้ามาอยู่ในใจของพวกเขา เป็นเหตุให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีกับหลายคน เช่นความเจ็บป่วยที่ไม่รู้สาเหตุและยาที่สามารถรักษาได้ ความขมขื่น ความโกรธ การปองร้าย เป็นตัวอย่างของต้นเหตุหลักของโรคมะเร็ง ในการเดินในสุขภาพของพระเจ้า สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ

คุณบังเกิดมาเพื่อที่จะรัก ความรักเป็นชีวิตของคุณ พระคำกล่าวว่าความรักของพระเจ้าได้ส่องเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเดินในความรักนั้นไม่ใช่กฎบัญญัติสำหรับคุณในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ แต่เป็นทางเดียวที่คุณจะดำเนินชีวิต พระคำกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:18 & 16) ดังนั้นในการเดินในความรักคือการเดินในพระเจ้า ไม่ความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติที่สามารถมีอยู่ในร่างกายของคุณได้ เพราะว่าคุณอยู่ในพระสิริของพระเจ้า! การเดินในความรักคือการเดินในพระสิริ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงความรักของพระองค์แก่วิญญาณของข้าพระองค์ และความสามารถในการแสดงออกความรักของพระองค์ให้กับคนอื่นๆ พระองค์ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงาม ตกแต่งด้วยพระคุณ ความรัก และความชอบธรรมของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:13; มาระโก 11:25


Comments are closed