อาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม 2014

การเดินของคุณกับพระวิญญาณ
Your Walk With The Spirit

“…เอโนคจึงถูกรับขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีพยานว่า ท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า” (ฮีบรู 11:5)

    ชีวิตทั้งหมดของคุณไม่ควรจะอยู่บนรากฐานของสิ่งใดนอกเหนือจากการเดินของคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเคล็ดลับของชีวิตในความสำเร็จที่แท้จริงอันไม่จำกัด เมื่อคุณใช้เวลาที่มีค่ากับการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะยกชูนิมิตของคุณ และทำให้คุณสามารถมองเห็นเหมือนพระเจ้า คุณจะเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น คุณจะพบตัวเองดำเนินชีวิตในอาณาจักรที่โลกนี้ไม่คิดว่ามีจริง ในเวทีที่คนอื่นอาจได้เพียงแค่ฝันไว้

ดังนั้นหลายคนถึงวิ่งหาสิ่งผิดในชีวิต พวกเขาคิดถึงชีวิตในรูปของวัตถุสิ่งของและเงินทองเท่านั้น แต่ชีวิตไม่ใช่การได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย” (ลูกา 12:15) ชีวิตไม่ใช่สิ่งต่างๆในโลกนี้ สิ่งที่สำคัญคือการเดินของคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มองดูที่พระเยซู พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับพระองค์ว่า “เรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพ…” (กิจการ 10:38) นั่นคือเคล็ดลับของพระองค์….พระวิญญาณบริสุทธิ์! ไม่น่าแปลกที่พระองค์ได้ดำเนินชีวิตเป็นเจ้านายเหนือทุกสิ่ง พระองค์ไม่ได้อาศัยในปราสาทใหญ่เหมือนซีซาร์หรือกษัตริย์เฮโรด และพระองค์ไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงที่สุด แต่พระองค์ก็ไม่ใช่คนยากจนเช่นกัน พระองค์ไม่เคยแสดงตัวว่าเป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงเป็นเหมือนเจ้าชายในทุกทาง แต่พระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตนั้นเป็นมากกว่าทรัพย์สิ่งของ

ชีวิตนั้นเกี่ยวกับชัยชนะภายในคุณผ่านทางพระวิญญาณ คือการตอบสนองของคุณต่อสถานการณ์ต่างๆ ความสามารถของคุณในการควบคุมและจัดการกับพลังของธรรมชาติและโลกรอบตัวคุณ เพื่อดำเนินชีวิตเหนือสถานการณ์ และมีความสัมพันธ์กับพระบิดาที่โลกนี้ไม่สามารถมีอิทธิพลได้ นั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรามี คือชีวิตแห่งความยินดี ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน ที่ซึ่งไม่มีสิ่งใดทำให้คุณหวั่นไหวได้ เพราะว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้ เป็นชีวิตที่คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่ได้มาเพื่อเสียเปล่า แต่เพื่อใช้สำหรับพระสิริของพระองค์

ในการเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณต้องมั่นใจว่าได้พูดภาษาแปลกๆอยู่เสมอ อย่าเกียจคร้าน มันจะทำให้ชีวิตของคุณสูงขึ้นไปในโลกแห่งพระสิริ ในวิธีที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินอย่างใกล้ชิดกับพระวิญญาณของพระเจ้า และข้าพเจ้าถูกย้ายขึ้นไปอย่างต่อเนื่องโดยพระองค์เข้าสู่พระสิริ และโลกที่สูงกว่าของชีวิต อยู่ห่างไกลจากความตาย ความพ่ายแพ้ การทำลาย ความเจ็บป่วย ความยากจน และความล้มเหลว ตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้าได้รับแสงสว่าง ข้าพเจ้าเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น และข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; 1 โครินธ์ 14:4


Comments are closed