เสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2016

การเชื่อมต่อฝ่ายวิญญาณ
A Spiritual Connection

“เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน” (1 ทิโมธี 2:8)

    บางคนไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่เรายกมือของเราในการอธิษฐานและการนมัสการ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับการหนุนใจจากพระคำให้ทำ และเป็นสิ่งที่สำคัญ เปาโลกล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน” สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณ แต่เป็นคำสั่งฝ่ายวิญญาณ ด้วยประโยชน์ฝ่ายวิญญาณอย่างมาก

เมื่อคุณยกมือของคุณต่อพระเจ้า คุณอาจสังเกตได้ว่าบางครั้งดูเหมือนว่ามือจะสั่น มือไม่ได้สั่นแบบนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอธิษฐานและยกมือต่อพระเจ้า แต่เมื่อคุณยกมือขึ้น การเจิมลงมาเหนือมือนั้น และเริ่มต้นที่จะสั่น นั่นคือสัญญาณของการสัมผัสของพระวิญญาณในช่วงเวลานั้น และถ้าคุณตระหนักถึงสิ่งนั้นและรับสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทำงาน และวิธีที่พระองค์จะได้ความสนใจจากคุณ จะมีอะไรที่มากกว่าสามารถเกิดขึ้นได้

แต่มีคนไม่มากที่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ พวกเขาจะต้องได้รับการสอน สิ่งฝ่ายวิญญาณสามารถถูกสอนได้ เหมือนกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่สามารถสอนได้ และเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นและตอบสนองตาม คุณจะประหลาดใจว่าชีวิตของคุณเคลื่อนไปข้างหน้าและขึ้นไปข้างบน

มีสิ่งฝ่ายวิญญาณบางอย่างที่ลึกซึ้งและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเกี่ยวกับการที่คุณยกมือของคุณต่อพระองค์ในการนมัสการและการอธิษฐาน ถึงแม้ว่ามือของคุณจะเป็นร่างกาย แต่ก็มีการเชื่อมต่อระหว่างมือนั้นและวิญญาณของคุณเมื่อคุณยกมือขึ้นต่อพระเจ้า เป็นการเชื่อมต่อฝ่ายวิญญาณระหว่างธรรมชาติภายนอกและตัวตนภายใน เป็นสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่ทำเป็นประจำ คุณใช้มือนั้นเพื่อนำตัวคุณและวิญญาณของคุณไปหาพระเจ้า

ในสดุดี 141:2 ดาวิดกล่าวว่า “ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และที่ข้าพระองค์ยกมือขึ้นเป็นดังเครื่องสัตวบูชาเวลาเย็น” การยกมือของคุณขึ้นต่อพระเจ้านั้นเป็นที่พอพระทัยพระองค์มากกว่าเครื่องบูชาฝ่ายร่างกาย ถ้าพระเจ้าทรงยินดีที่ได้เห็นคุณยกมืออันบริสุทธิ์ของคุณขึ้นต่อพระองค์ นั่นหมายความว่าเป็นบางอย่างที่คุณควรจะให้ความสำคัญอย่างมาก คุณควรจะทำสิ่งนี้เพราะว่าพระคำบอกไว้เช่นนั้น! เป็นการฝึกฝนที่คุณต้องทำ เพราะว่าเป็นการกระทำฝ่ายวิญญาณของการถวายเกียรติ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระเจ้า ข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ต่อพระองค์ในความบริสุทธิ์ การสรรเสริฐและการยกย่องเทิดทูน ประกาศว่าพระองค์เพียงผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า พระสิริของพระองค์เต็มทั่วแผ่นดินโลก! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความงดงามของพระองค์ และความชอบธรรมที่ทรงสำแดงในข้าพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ มือของข้าพระองค์ยกชูขึ้นสูง เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 134:2; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:54; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:22


Comments are closed