จันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2016

การเชื่อคือการเชื่อด้วยใจ

Believing Is With The Heart

“เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10)

     “ใจ” ในข้อพระคำตอนต้นไม่ได้หมายถึงอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ที่สูบฉีดโลหิต แต่เป็นวิญญาณของมนุษย์ แก่นแท้ในธรรมชาติของคุณ ตัวจริงของคุณ อาจารย์เปาโลใน 2 โครินธ์ 4:16 บอกว่าหัวใจ (วิญญาณของมนุษย์) คือจิตใจภายใน เปโตรก็เรียกว่า “คนที่ซ่อนไว้ในจิตใจ” (1 เปโตร 3:4) ทีนี้ “ใจ” “วิญญาณ” “จิตใจภายใน” “คนที่ซ่อนไว้ในจิตใจ” ถึงแม้ว่าใช้แทนกันในพระคำ ก็มีความหมายเหมือนกัน นั่นก็คือวิญญาณของมนุษย์

พระคำของพระเจ้าบอกบางอย่างที่สำคัญแก่เราเกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ในข้อพระคำตอนต้น พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจ…” นี่หมายความว่าคุณไม่ได้เชื่อด้วยความคิดของคุณหรือสมองของคุณ แต่ด้วยใจของคุณ วิญญาณของมนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นด้วยความสามารถที่จะเชื่อ เป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เห็นหรือไม่ได้สัมผัส เขาสามารถเชื่อได้เกินกว่าประสาทสัมผัสของเขา มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ ถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตในร่างกายธรรมชาติก็ตาม

สัตว์ไม่มีวิญญาณ สัตว์มีแค่ความคิดที่ช่วยให้มันสามารถให้เหตุผลได้ นั่นคือสาเหตุที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกมันที่จะเชื่อ สุนัข แมว วัว ไม่สามารถเชื่อได้ เพราะว่าพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ มนุษย์นั้นแตกต่างออกไป มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณซึ่งมีความเข้าใจผ่านทางวิญญาณและไม่ใช่ความคิด ประจักษ์นิยมและนักปรัชญาสอนต่างออกไป พวกเขาบอกว่าบางสิ่งไม่เป็นจริงนอกจากจะสามารถสังเกตได้หรือพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ประจักษ์นิยมปฏิเสธความเชื่อโดยการจำกัดความรู้ที่แท้จริงไว้ที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ เพราะว่าการเชื่อนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณที่ไม่สามารถรับรู้หรือพิสูจน์ได้

อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความสามารถที่จะเชื่อ โรม 10:10 กล่าวว่า “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” วิญญาณของมนุษย์คือที่ซึ่งแสงสว่างของพระเจ้าส่องไปเพื่อเขาจะได้รับความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ โรม 4:3 กล่าวว่า อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และนั่นก็ถือว่าเป็นความชอบธรรม เขาเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยวิญญาณของเขา ไม่ใช่ด้วยความคิดของเขา เพราะว่ามีเพียงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถรับข้อมูลฝ่ายวิญญาณและความเข้าใจจากพระเจ้าได้

ชีวิตที่สูงกว่าที่เรามีในพระคริสต์คือชีวิตที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสหรือความเข้าใจในความคิดตามธรรมชาติ เราเชื่อ ยอมรับ และทำตามพระคำ โดยรู้จากวิญญาณของเราว่าพระคำเป็นความจริงและไม่มีวันล้มเหลว

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อด้วยวิญญาณของข้าพระองค์ ทุกสิ่งที่พระคำของพระองค์ได้กล่าวไว้ ไม่ว่าความรู้สึกหรือประสาทสัมผัสของข้าพระองค์จะบอกอะไรกับข้าพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นความจริง พึ่งพาได้และแน่นอน ข้าพระองค์ไว้วางใจและดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ โดยรู้ว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:9; มาระโก 9:23


Comments are closed