พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2017
การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระวิญญาณ
A Greater Move Of The Spirit

“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต” (โยเอล 2:28)

    นี่เป็นเวลาของวาระสุดท้าย และคริสตจักรของพระเยซูคริสต์กำลังมีประสบการณ์กับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรากำลังเห็น และจะเห็น การอัศจรรย์มากขึ้นของความรอด การเติบโต การรักษาโรค ฯลฯ เหตุผลนั้นง่ายมาก “พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน และในสถานที่นี้ เราจะให้สันติสุข พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (ฮักกัย 2:9)

สิ่งนี้เป็นสิ่งพิเศษ เพราะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราได้อ่านเจอในกิจการจะเกินความเข้าใจและจินตนาการของมนุษย์ ในการคิดว่ายังมีพระสิริที่ยิ่งใหญ่อย่างภายหน้า และในวันของเรา เป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจจริงๆยกตัวอย่างเช่นในกิจการบทที่ 2 พระคำบอกว่าเปโตรได้เทศนาและมีคนสามพันคนได้มอบหัวใจของพวกเขาให้กับพระคริสต์พร้อมกัน ยิ่งกว่านั้น ลูกาได้บันทึกสิ่งที่เกินธรรมชาติที่เพิ่มเติมในคริสตจักรในบทที่สี่ เปโตรและยอห์นได้เทศนา และมีคนประมาณห้าพันคนได้เชื่อเมื่อได้ยินข้อความนั้น (กิจการ 4:4) ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้!

ไม่น่าแปลกใจที่เปโตร ซึ่งตระหนักถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ และสิ่งที่โยเอลได้เผยพระวจนะไว้ในโยเอล 2:28 ได้เน้นย้ำถ้อยคำนี้ไว้ในกิจการ 2:16-17 เขากล่าวว่า “…แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า ‘พระเจ้าตรัสว่า ในวาระสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมด…” คำว่า “วาระสุดท้าย” เริ่มต้นด้วยการเทศนาของเปโตร ในกิจการ 5:14-16 เงาของเปโตรได้สัมผัสคนป่วยและทำให้เขาหายโรค แม้แต่ผีร้ายก็ออกไปจากคนที่ถูกผูกมัดอยู่

เรายังได้อ่านเจอว่าพระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์พิเศษโดยผ่านทางมือของเปาโล “…จนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วย แล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขา” (กิจการ 19:11-12) ตอนนี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของ “วาระสุดท้าย” ถ้าพยานในช่วงเริ่มต้นยังแสดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้ามากเช่นนั้น คุณสามารถจินตนาการได้ว่าเวลาของเราในทุกวันนี้ในปฏิทินของพระเจ้า

คริสตจักรในวันนี้มีความรู้ อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่า จงเชื่อและคาดหวังการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระวิญญาณในวาระสุดท้ายนี้เหมือนที่พระคำได้ประกาศไว้ว่า “ศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน…”

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการประทับอยู่ของพระวิญญาณของพระองค์บนโลกนี้ และการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระองค์ในชีวิตของคนมากมายในโลกนี้ พระสิริของพระองค์ทรงเต็มล้นอยู่ในโลกนี้ ฤทธิ์เดชของพระองค์แตะต้องสัมผัสชีวิตของคนทั่วทั้งโลกนี้ และความชอบธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ รับรู้และได้ยินในวันนี้มากกว่าที่เคยเป็นมา ในการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ในไม่ช้านี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮักกัย 2:9; ยอห์น 14:12


Comments are closed