วันจันทร์ที่ 8 เมษายน

การเคลื่อนย้ายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
DIVINE TRANSPORTATION BY THE HOLY GHOST

“แล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น วิญญาณจิตของข้าพเจ้าเดือดดาล และพระหัตถ์ของ
พระยาห์เวห์ก็ทรงพลังอยู่บนข้าพเจ้า” (เอเสเคียล 3:14)

     มีไม่กี่คนในคริสตจักรที่คุ้นเคยกับพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องการเคลื่อนย้ายโดยพระวิญญาณอ่านเรื่องเกี่ยวกับยอห์นในพระคัมภีร์วิวรณ์ เขาอยู่ในเกาะปัทมอส และทันใดนั้นเขาก็เดินทางไปในการทรงสถิตของพระเจ้า (วิวรณ์ 1:9-11) อีกตัวอย่างหนึ่งคือฟิลิป กิจการ 8:39 กล่าวว่า “เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไป และขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี”

พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปและพาเขาไปที่อื่น (กิจการ 8:40) โปรดจำไว้ว่าฟิลิปได้บังเกิดใหม่และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเขา พระวิญญาณดำเนินพันธกิจของพระองค์ในเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์ในโลกผ่านทางเรา

2 โครินธ์ 13:14 ป่าวประกาศว่า “ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระเจ้า และการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด อาเมน” คำที่แปลว่า “การมีส่วน” นั้นมาจากภาษากรีกว่า “คอยโนเนีย” (koinonia) และจากความหมายหลายอย่าง สิ่งนี้ยังหมายถึงการมีส่วนซึ่งก็คือการเคลื่อนย้าย อัครทูตเปาโลกำลังอธิษฐานขอให้คริสตจักรมีประสบการณ์กับการเคลื่อนย้ายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อคุณยอมจำนนต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ ไม่มีใครบอกได้เลยว่าพระองค์จะทรงใช้คุณได้มากขนาดไหน นอกเหนือจากการดลใจและการอวยพรคุณ พระองค์ยังสามารถเคลื่อนย้ายคุณในวิญญาณเพื่อทำให้คุณทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จได้ในดินแดนที่ห่างไกล ในขณะที่คุณอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในห้องเล็กๆ ของคุณคุณสามารถสัมผัสชีวิตและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ได้! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก การได้เพลิดเพลินกับการสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยความรัก และเข้มข้นกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสิทธิพิเศษและพระพรจริงๆ! ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณข้าพระองค์ได้เดินทางไปในมิติที่สูงกว่าของอิทธิพล พระสิริ และพระพร ดังนั้นข้าพระองค์จึงได้สัมผัสชีวิต เปลี่ยนแปลงประเทศ และส่งผลกระทบต่อโลกด้วยข่าวประเสริฐ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; กิจการ 8:39-40


Comments are closed