จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2017
การเก็บเกี่ยวของคุณนั้นแน่นอน
Your Harvest Is Sure
ผู้ที่ร้องไห้ออกไป โดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่าน จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย (สดุดี 126:6)

     บ่อยครั้ง เราได้พบกับคนที่ใส่ความพยายามและทรัพยากรมากมายเพื่อการรับใช้พระเจ้า แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งพวกเขาเริ่มสงสัยว่า “แล้วรางวัลที่ฉันจะได้รับสำหรับความพยายามทั้งหมดนี้คืออะไร?”

พระคำของพระเจ้านั้นชัดเจน พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้คนสุดท้ายเสมอ ไม่มีใครที่สามารถให้มากกว่าพระองค์ได้ ดังนั้นให้มีกำลังใจและอย่าหดหู่ใจ เพราะพระคำกล่าวว่า “…พระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการปรนนิบัติพวกธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกท่านยังปรนนิบัติอยู่” (ฮีบรู 6:10)

ข้อพระคำตอนต้นได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป โดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่าน จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย” สิ่งนี้หมายความว่าการเก็บเกี่ยวของคุณนั้นแน่นอน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ฟ่อนข้าวคือข้าวที่ถูกผูกรวมไว้ด้วยกันหลังจากที่ถูกตัดออกมาแล้ว มันถูกรวมไว้ด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการขนย้ายหรือการเก็บรักษา บางครั้งเป็นคำที่ใช้เรียก (ในภาษาอังกฤษ) พัสดุที่ถูกมัดรวมเข้าไว้ด้วยกัน แต่ในข้อพระคำตอนต้นนั้นหมายถึงการเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่คุณได้หว่านไป และไม่ใช่แค่เงินทองเท่านั้น

เป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าในฐานะลูกของพระเจ้า คุณสามารถรับการเก็บเกี่ยวของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ ปฐมกาล 8:22 กล่าวว่า “ตราบที่โลกยังมีอยู่ จะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยว มีเย็นกับร้อน มีฤดูร้อนกับฤดูหนาว มีวันและคืนตลอดไป” นี่หมายความว่าไม่มีเวลาเฉพาะเจาะจงสำหรับการเก็บเกี่ยว “ฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยว” หมายความว่าการเก็บเกี่ยวนั้นคือทุกเวลา ถึงแม้ว่าจะมีเวลาหว่าน คุณสามารถเรียกการเก็บเกี่ยวได้ทุกเวลา! คุณอาจจะเลือกวันนี้เป็นวันแห่งการเก็บเกี่ยวของคุณ เป็นวันแห่งพระพรของคุณ! สรรเสริญพระเจ้า!

การเก็บเกี่ยวของคุณควรที่จะมาในทางที่เหนือธรรมชาติ ยกตัวอย่าง พระคำกล่าวว่าอิสอัคหว่านในช่วงเวลากันดารอาหาร เป็นเวลาที่เป็นไปไม่ได้ตามธรรมชาติสำหรับการเก็บเกี่ยว แต่เขาก็เก็บเกี่ยวในปีเดียวกันเป็นร้อยเท่า (ปฐมกาล 26:12-13)

เราสามารถตัดสินใจและทำให้การเก็บเกี่ยวของเราเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เราต้องการ นี่เป็นเพราะว่าเราทำสิ่งต่างๆ ในนามของพระเยซู ถึงกระนั้น ยังคงต้องมีความอดทน (ฮีบรู 10:36) เพราะคนที่เชื่อนั้นไม่เร่งรีบ (อิสยาห์ 28:16)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์สำหรับโอกาสในการหว่านและการเป็นพระพรผ่านการให้ และสำหรับโอกาสที่จะเรียกการเก็บเกี่ยวของข้าพระองค์ เมล็ดและแรงงานแห่งความรักของข้าพระองค์ได้รับการชำระด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวที่ทวีคูณของพระพรสำหรับข้าพระองค์ในการรับใช้ของข้าพระองค์ การเงิน ครอบครัว และทุกส่วนในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:10; กาลาเทีย 6:9


Comments are closed