พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2018
การออกไปที่ยิ่งใหญ่
The Great “Go”

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19)

    ขอพระคำข้างต้นเป็นข้อพระคำหลักของเรา ลองสังเกตุคำแรกคือคำว่า “ไป” นั่นทำให้เราระลึกเสมอถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ใน ยอห์น15:16 ว่า “ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ …” และพระมหาบัญชาบอกว่า “ไป” นั่นหมายความว่าไม่มีการหยุดพักสำหรับคุณ ไม่สามารถยับยั้งได้ ไม่มีความจำกัด ไม่มีสิ่งใดกล้ายืนขึ้นต่อสู้ในทางของคุณ เพราะพระเยซูตรัสว่า “และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป…” (มัทธิว 28:20)

ในมาระโก 16:15 พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน …” เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ไป” เราจะหยุดไม่ได้ แม้ว่าจะมีบางสิ่งพยายามขัดขวางทางของคุณ จงกำจัดมันออกไป ถ้ามีกำแพงให้พังมันลง ถ้ามันสูงเกินไป ให้กดมันลง ถ้ามันจะไม่จากไป จงเดินผ่านมันไป ผู้ซึ่งเรียกท่านให้ “ไป“ เป็นผู้ที่เดินทะลุกำแพงมาแล้ว และพวกเราเป็นเหมือนพระองค์ เรามีชีวิตแห่งการครอบครองและฤทธิ์อำนาจ

พระเยซูตรัสไว้ใน ยอห์น 20:21 ว่า “…..พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” พระองค์ส่งเราไปด้วยการเต็มล้นในพระวิญญาณ (ยอห์น 3:34) พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น (1 ยอห์น 4:17) ยอห์น 1:16 กล่าวว่า ยอห์น 1:16 “เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์” พระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ทรงอยู่ในพระคริสต์ทรงอยู่ในเราวันนี้ ดังนั้นก็เช่นเดียวกันกับพระองค์ คือคุณไม่มีความจำกัด ไม่มีผู้ใดหยุดยั้งคุณได้ และคุณทำได้ทุกสิ่ง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงมอบพระมหาบัญชาให้เรา “ไป” พระเจ้ากำลังตรัสว่า “ออกไปและทำให้สำเร็จ สถาปนาราชอาณาจักรของเราและความชอบธรรมของเราในโลกนี้ และในหัวใจของมนุษย์ สร้างชนทุกชาติในโลกนี้ให้เป็นสาวก!”

คุณอาจจะถามว่า “ฉันจะไปได้อย่างไรฉันไม่ได้มีของประทาน ฉันไม่ได้มีคุณสมบัติ” จงจดจำถ้อยคำที่เราอ่านใน ยอห์น 15:16 พระองค์เลือกคุณและบัญชาให้คุณไปและเกิดผล นั่นหมายความว่าไม่มีพื้นที่สำหรับความล้มเหลว มีความสำเร็จในทุกทางที่คุณไป ในพระนามพระเยซู พระองค์รับรองคุณและให้ของประทานและความสามารถที่จำเป็นแก่คุณ คุณเพียงแค่ทำตามพระมหาบัญชา และ “ไป”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันเดินในพระสิริของพระเจ้า ฉันอยู่ในการครอบครอง และสิทธิอำนาจในพระคริสต์ ดังนั้น ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถต่อต้านฉันได้สำเร็จ ดังนั้นฉันออกไปในวันนี้ ประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ทำให้คนตาบอดเห็นได้อีก นำผู้ที่อยู่ในความมืดออกมาพบพระสิริแห่งเสรีภาพในพระบุตรของพระเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม : มัทธิว 10:5-8; ลูกา 4:18-19


Comments are closed