มิฉะนั้นถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ คนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่าอาเมนกับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไร? (1 โครินธ์ 14:16)

โดยทั่วไปแล้วการอวยพรหมายถึงการปลุกฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเข้าสู่บางสิ่งหรือเข้าสู่ชีวิตของคนบางคน ทำให้เกิดการส่งเสริม เพิ่มขึ้น เพิ่มพูน ความแข็งแกร่ง และอื่นๆ แต่มีแง่มุมหนึ่งของการอวยพร ยกตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์พูดถึงเราว่าให้อวยพรองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณจะอวยพรพระองค์อย่างไร? และเมื่อเราพูดว่า “อวยพรการงานของของพระองค์” คุณทำได้อย่างไร? นอกจากนี้ข้อพระคัมภีร์หลักของเราพูดเกี่ยวกับการอวยพรในวิญญาณ นั่นคือการอวยพรด้วยภาษาแปลกๆ คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

แต่การอ่านส่วนสุดท้ายของข้อนั้นให้เบาะแสแก่เรา ซึ่งกล่าวว่า “คนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่า “อาเมน” กับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไร?” เขากำลังทำให้ “การอวยพร”เท่ากับ “การขอบพระคุณ” ใน มัทธิว 26:26 พระคัมภีร์กล่าวว่า ระหว่าง​รับ​ประ​ทาน​อยู่​นั้น พระ​เยซู​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง​ขึ้น​มา และ​เมื่อ​ขอ​พระพร​แล้ว ก็​ทรง​หัก​..” พระเยซูทรงอวยพรขนมปังนั้นอย่างไร?

โดยพระวิญญาณอัครทูตเปาโลอธิบายสิ่งนี้ใน 1 โครินธ์ 11:23-24 ซึ่งกล่าวว่า เพราะ​ว่า​เรื่อง​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​มอบ​ไว้​กับ​พวก​ท่าน​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​รับ​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​ใน​คืน​ที่​เขา​ทรยศ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า พระ​องค์​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง เมื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​แล้ว​จึง​ทรง​หัก..” มัทธิวกล่าวว่าพระเยซูทรงหยิบขนมปังและอวยพร หลังจากนั้นเปาโลได้รับการเปิดเผยสำแดงและบอกเราอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงทำอย่างไร นั่นคือโดยการขอบพระคุณ

สิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าจะอวยพระพรอาหารได้อย่างไรขณะที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร ไม่ใช่โดยการพูดว่า “โอ้ พระเจ้า อวยพระพรแก่อาหารนี้เพราะเห็นแก่พระคริสต์” แต่คือการขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารนั้น นั่นเป็นวิธีที่พระเยซูทรงอวยพรแก่ขนมปังนั้น ในทำนองเดียวกันเมื่อเราพูดว่า “ขอให้เราอวยพรองค์พระผู้เป็นเจ้า” นั่นหมายถึงการขอบพระคุณพระองค์ นั่นคือคุณกำลังขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์เป็น สำหรับสิ่งที่พระองค์ทำในชีวิตของคุณ และสำหรับการงานอันที่ใหญ่ทั้งหมดของพระองค์ นี่คือสิ่งที่คุณควรทำเสมอ

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณหรืออวยพรพระเจ้าสำหรับบางสิ่งบางอย่าง คุณก็ได้รับความสมบูรณ์ของสิ่งที่คุณกำลังขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าการขอบพระคุณนำมาซึ่งความสมบูรณ์ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป

คำอธิษฐาน

สาธุการแด่พระบิดา พระองค์ทรงพระคุณและใจดี! ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์และขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์และสำหรับพระหัตถ์แห่งพระพรอันทรงพลังที่พำนักอยู่เหนือข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระคุณ พระเมตตา พระปัญญา และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยในทุกวันนี้และเสมอไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 เธสะโลนิกา 5:18; โคโลสี 3:17; สดุดี 107:1


Comments are closed