ศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2014

การอธิษฐานโดยสิทธิอำนาจแห่งพระคำ
Praying By The Authority Of The Word

“โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทำให้คนนี้หายปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย” (กิจการ 3:16)

    เมื่อวานนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอธิษฐานในสิทธิอำนาจแห่งพระนามของพระเยซู ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างในการอธิษฐานคือการอธิษฐานในสิทธิอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้า นี่หมายถึงการเปิดเผยและการสำแดงที่ประทานแก่เราโดยพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์ หมายความว่าใช้ความเชื่อในคำอธิษฐาน บนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้า ถ้าพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ เราก็มีสิทธิในความเชื่อที่จะรับคำตอบ

1 ยอห์น 5:14-15 กล่าวว่า “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับตามที่เราทูลขอจากพระองค์นั้น
” เมื่อคุณอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์ ตามพระคำของพระองค์ เราได้ยินและเราได้รับคำตอบ สิ่งนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับเราที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการอธิษฐาน บางคนในขณะที่อธิษฐาน เพียงแค่พูดและไม่สนใจว่าถ้อยคำของพวกเขาจะตรงตามพระคำของพระเจ้าหรือไม่

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้กับฉัน” คุณได้ขอโดยไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะให้กับคุณหรือไม่ อย่างไรก็ดี ถ้าข้าพเจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับคุณ คุณจะมีความเชื่อในการขอสิ่งนั้น พระเจ้าได้ประทานพระคำเพื่อแสดงให้เรารู้ถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เรา และทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ในพระเยซูคริสต์

ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงเปิดเผยแก่เราถึงวิธีที่จะขอ วิธีที่จะอธิษฐานและเราจะสามารถขออะไรได้บ้าง ดังนั้น คุณสามารถมีความเชื่อได้เมื่อคุณอธิษฐานต่อพระเจ้า และความเชื่อของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้จักพระคำของพระเจ้า ยิ่งคุณรู้พระคำของพระเจ้ามากเท่าใด ความเชื่อของคุณก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น โรม 10:17 กล่าวว่า “…ความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ และความสามารถของพระคำในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเห็น ในขณะที่ข้าพระองค์อธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าพระคำแห่งความจริงของพระองค์จะนำข้าพระองค์ไปในทางของพระองค์ และในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ตลอดไป ข้าพระองค์เดินในกำลัง สุขภาพที่ดี และชัยชนะในวันนี้เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:89; มัทธิว 24:35; อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed