ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2017
การอธิษฐานอดอาหารมีผลกระทบต่อคุณ – ไม่ใช่พระเจ้า
Fasting Influences You—Not God
“แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “ดาเนียลเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของท่านนั้น พระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่าน และเรามาด้วยเรื่องถ้อยคำนั้น” (ดาเนียล 10:12)

    สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการอธิษฐานอดอาหารคือ “วัตถุประสงค์” ของการอดอาหารอธิษฐาน มีบางคนที่ให้ความสำคัญกับการอดอาหารอธิษฐานเป็นระยะเวลานาน อย่างเช่นสี่สิบวัน เหมือนที่พระเยซูได้ทำ คุณภาพของการอดอาหารอธิษฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ายิ่งใช้เวลานานพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขาเร็วขึ้น ไม่ใช่! พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือได้รับอิทธิพลจากการอดอาหารอธิษฐานของคุณ การอดอาหารอธิษฐานของคุณมีอิทธิพลและส่งผลกระทบกับคุณเท่านั้น

อดอาหารอธิษฐานช่วยคุณให้ตระหนักถึงธรรมชาติของพระเจ้าภายในคุณมากขึ้น ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังพูดถึงลักษณะของการอดอาหารอธิษฐานที่อยู่ท่ามกลางสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ แต่ในรูปแบบที่เนื้อหนังถูกควบคุมไว้ ข้าพเจ้ากำลังหมายถึงรูปแบบที่คุณแยกตัวเองออกจากโลกนี้และใช้เวลาในการอธิษฐาน ศึกษา และภาวนาพระคำของพระเจ้า ช่วงเวลาเช่นนั้นจิตใจและความคิดของคุณได้รับการทำให้หันจากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ มาหาพระเจ้า เป็นการง่ายสำหรับพระเจ้าที่จะได้รับความสนใจจากคุณ ปรนนิบัติคุณ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ เพราะว่าความสนใจทั้งหมดของคุณอยู่ที่พระองค์

ผ่านทางการอดอาหารอธิษฐานแบบนี้ วิญญาณของคุณจะยืนขึ้นเหมือนยักษ์ ความเป็นมนุษย์หรืออิทธิพลของเนื้อหนังจะอ่อนลง และพระลักษณะของพระเจ้าภายในคุณจะเพิ่มพูนขึ้น เวลาเช่นนั้นเมื่อคุณพูดถ้อยคำออกมา ถ้อยคำนั้นก็จะเป็นถ้อยคำที่สูงกว่าความคิดของมนุษย์ ออกมาจากวิญญาณของคุณด้วยพลังและความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า หัวใจของข้าพระองค์ยินดีในพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์เข้าสู่โลกที่สูงกว่าของความรุ่งเรือง พระพรและพระสิริ ข้าพระองค์เดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระองค์จากภายใน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 13:2; 14:23; 1 ทิโมธี 4:7-8


Comments are closed