ศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2015

การสำแดงชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณ
Manifestation Of The Christ-life In You

“เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอห์น 3:14)

    สิ่งแรกที่สำแดงถึงชีวิตนิรันดร์ภายในคุณคือความรักของพระเจ้า เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ความรักของพระบิดาถูกทำให้ตื่นขึ้นในวิญญาณของคุณ มีหลายคนที่เกลียดเราที่เป็นคริสเตียน ไม่ใช่เพราะว่าเราทำอะไรผิด แต่เพียงเพราะพระเยซูเท่านั้น คนเหล่านั้นยังไม่บังเกิดใหม่ พวกเขายังไม่ได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณไม่สามารถเกลียดคนอื่นได้ เพราะว่ามีความรักอยู่ในใจของคุณ คือผลของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคำจึงกล่าวว่า “…ความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5:5)

เรารู้ว่าเราได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต ไม่ใช่เพราะว่าเราสามารถทำการอัศจรรย์ได้ หรือเพราะว่าเราสามารถเผยพระวจนะและพูดภาษาแปลกๆ ได้ แต่เพราะว่าเรารักพี่น้อง! ในฐานะคริสเตียน คุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการเลือกที่จะเดินในความรักเสมอ ตัดสินใจว่าจะไม่มีใครที่ไหนที่คุณจะโกรธแค้น ไม่ชอบ หรือขมขื่นต่อพวกเขา ไม่สำคัญว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ของความเกลียดชังและความเป็นศัตรูจากคนที่อยู่รอบข้างหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่ในฐานะคริสเตียนที่จะรักและไม่เกลียดชัง

นึกถึงพระเยซู เมื่อพวกเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนและสาปแช่งพระองค์ พระองค์มองขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์และกล่าวว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” (ลูกา 23:34) นั่นคือความรัก! พระองค์สามารถทำลายพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว แต่ความรักของพระองค์มองข้ามความไม่รู้ของพวกเขาและยกโทษความผิดของพวกเขา

ความรักที่คุณมีเพื่อผู้ที่ยังไม่เชื่อนั้นคือคำพยานในวิญญาณของคุณ เป็นพยานภายในคุณว่าคุณได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “ในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์…” นี่หมายความว่าความรักของพระเจ้าในหัวใจของคุณจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขึ้นจนถึงความสมบูรณ์ คุณจะต้องเติบโตขึ้นในความรัก ทำให้ความรักของคุณสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณฝึกฝนในสิ่งนี้ มันจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเต็มด้วยความรัก! ธรรมชาติความรักของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าส่องสว่างและสำแดงความรักแก่ทุกคนที่ข้าพเจ้าพบ ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจที่จะรักทุกคนที่ข้าพเจ้าพบ ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความอ่อนโยนและเมตตา และพูดและเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:18; ลูกา 23:33-34


Comments are closed