อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2017
การสำแดงของพระคำภายในคุณ
The Revelation Of The Word In You

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่า“มนุษย์ทุกคน เป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” พระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว” (1 เปโตร 1:23-25)

    ในการศึกษาเมื่อวานนี้ เราได้เรียนรู้ว่าพระคำได้กลายเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา และเราได้เห็นพระสิริของพระองค์ แต่ทายสิว่าอะไร? พระคำได้มา ไม่ใช่เพียงเพื่อในเรามีความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์เท่านั้น แต่เพื่อที่เราจะได้กลายเป็นพระคำด้วย การเป็นคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิต! เป็นการสำแดงของพระเจ้าในมนุษย์ การสำแดงของพระคำภายในคุณ

พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นจดหมายของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 3:2) พูดอีกนัยหนึ่งคือ ชีวิตของคุณเป็นข้อความ เป็นการสำแดงของพระคำพระเจ้า เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระคำของพระเจ้า นั่นหมายความว่าคุณเป็นทายาทของพระองค์ ทุกสิ่งที่มีชีวิตออกลูกหลานที่เป็นชนิดเดียวกัน และคุณบังเกิดจากพระคำที่มีชีวิตที่ได้กลายเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา นี่หมายความว่าคุณก็เป็นพระคำของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์

2 โครินธ์ 3:2-3 กล่าวว่า “ท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จารึกไว้ในดวงใจของเรา ให้ทุกคนรู้และอ่าน ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์” คุณได้รับการประกาศว่าเป็นจดหมายของพระคริสต์ นี่เป็นการสำแดงของการเป็นคริสเตียนที่แท้จริง!

คริสเตียนที่แท้จริงคือการแสดงออกของพระคำภายในคุณ เมื่อคุณพูด นั่นเป็นพระคำ เมื่อคุณปฏิบัติ นั่นเป็นพระคำ เราได้อ่านว่าเราประกาศให้เป็นจดหมายของพระคริสต์ ให้ทุกคนได้รู้และได้อ่าน หมายความว่าเมื่อโลกนี้มองดูที่เรา พวกเขาจะสามารถอ่านพระคำของพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่เราเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อคุณปรากฏตัวขึ้น พระคริสต์ก็ปรากฏ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 2:17)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเกิดจากพระคำของพระเจ้าที่ไม่เสื่อมสลาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นจดหมายของพระคริสต์ เป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นการสำแดงความดีและความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นข้อความที่ทุกคนได้อ่าน ผ่านทางข้าพเจ้าหลายคนได้มาถึงพระสิริ ความงดงาม ความสมบูรณ์ อิสรภาพ ความยินดี และความรู้ถึงพระคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:14; ยากอบ 1:18; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed