จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
การสามัคคีธรรมแห่งความรัก
The Fellowship Of Love

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

   ในข้อพระคำตอนต้นพระเยซูตรัสว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา…” สิ่งนี้ทำให้ตั้งคำถามว่า “พระบิดาไม่ได้รักทุกคนอยู่แล้วหรือ?” ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระบิดาจะรักคนที่ประพฤติตามพระคำของพระองค์ พระองค์ไม่ได้พูดถึงความรักโดยทั่วไปของพระเจ้า แต่ความรักที่ทำให้เกิดการสามัคคีธรรม พระบิดาจะทรงสังเกตเห็นคุณและมีการสามัคคีธรรมพิเศษกับคุณถ้าคุณรักพระองค์ ไม่ใช่การนมัสการโดยความรู้สึกหรือเป็นเพียงศาสนา ถ้าคุณมีความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูนี้ พระองค์ตรัสว่า “…เราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา”

นี่ไม่เพียงแต่เป็นการมาเยี่ยมเยียนเท่านั้น แต่พระองค์หมายความว่าพระบิดาและพระบุตรจะทรงเข้ามาสถิตภายในคุณและอยู่กับคุณ ข้าพเจ้าได้ค้นพบสิ่งนี้เมื่อหลายปีก่อน และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถลืมประโยคที่ว่า “…และจะอยู่กับเขา” เพราะว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร นี่เป็นการเข้าสนิทที่ยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า คุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ คุณได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการของพระองค์ ในขณะที่พระองค์ได้เป็นที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่

นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่น การสามัคคีธรรมของคุณกับพระเจ้าในความรัก คุณรักพระเจ้าอย่างมาก และพระองค์คือทั้งหมดที่คุณแสวงหา ความรักของคุณที่มีต่อพระองค์เป็นเหตุผลที่คุณอธิษฐาน อดอาหาร ศึกษาพระคำ นำวิญญาณ และทำสิ่งต่างๆ ที่คุณทำ เป็นเหตุผลที่คุณไปนมัสการที่คริสตจักร และทำสิ่งฝ่ายวิญญาณ

พระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าจะได้เป็นประสบการณ์เพียงเฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในระดับนี้เท่านั้น คือคนที่สามัคคีธรรมกับพระองค์โดยความรัก และไม่ใช่กฏบัญญัติ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   สรรเสริญพระบิดา พระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าพระองค์ และทั้งหมดที่ข้าพระองค์แสวงหา ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต และก้าวไป พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของข้าพระองค์ เป็นที่กำบังของข้าพระองค์ และเป็นกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ เหมือนที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในข้าพระองค์ และข้าพระองค์เกิดผลแห่งความชอบธรรม เดินในพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:5; กิจการ 17:28


Comments are closed