พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013

การสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้า
Our Fellowship With The Lord

“ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 1:3)

1 โครินธ์ 1:9 กล่าวว่า “พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” นี่คือการทรงเรียกสูงสุด ในการถูกนำเข้าสู่การสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้า คงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเพียงแค่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ หรือเป็นสิ่งทรงสร้างที่โปรดปรานของพระองค์ แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะนำเราเข้าสู่สัมพันธภาพกับพระองค์ ช่างน่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง!
ในการถูกเรียกเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์ หมายความว่าเราได้ถูกนำเข้าสู่ระดับของพระองค์ ดังนั้น บัดนี้เราจึงอยู่ในสัมพันธภาพกับพระองค์ และเป็นผู้ร่วมกับประโยชน์ของพระองค์ มีพระพรและประโยชน์ที่มาจากการที่คุณสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้า สิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกที่ที่คุณอยู่ในโลกที่กว้างใหญ่นี้ทุกเวลา เพราะว่าพระองค์ทรงสถิตกับคุณและอยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นห่วงคุณ คุณอยู่ในความคิดของพระองค์เสมอ นี่ควรจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณในการมีความมั่นใจและมีชัยชนะ ในการออกไปและประสบความสำเร็จเพื่อพระองค์
คิดดูว่า คุณอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระผู้สร้างจักรวาล นั่นทำให้คุณสามารถเอาขีดจำกัดในการที่คุณจะประสบความสำเร็จและระยะทางที่คุณจะก้าวไปในความสำเร็จออกไปได้ หมายความว่าโลกนี้เป็นของคุณเพราะว่าคุณอยู่ในระดับของผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่ง ฮีบรู 1:2 บอกเราว่าพระเจ้าทรงตั้งพระเยซูให้เป็นผู้ครอบครองทุกสิ่ง และเมื่อคุณเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ (โรม 8:17) จึงหมายความว่าคุณถูกตั้งให้ครอบครองทุกสิ่งด้วยเช่นกัน
ดังนั้นโลกนี้เป็นของคุณ เพราะว่าคุณสามัคคีธรรมร่วมกับผู้สร้างจักรวาลนี้ คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ โดยการรับชีวิตของพระองค์! บัดนี้คุณมีคุณลักษณะ และส่วนที่เหมือนกันกับพระเจ้า ธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกใส่ไว้ภายในคุณ! นี่คือการอยู่ในพระคริสต์เป็นการสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์ได้นำมาให้เรา! คือการทำให้เราเป็นผู้รับส่วนของความชอบธรรมของพระองค์ ผู้ร่วมรับชีวิตของพระองค์ และเป็นส่วนในพระสิริของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพระองค์สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งได้ประทานสติปัญญา การชำระ ความชอบธรรม และความบริบูรณ์ผ่านทางพระเจ้า ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต และดำเนินอยู่ พระองค์ทรงเป็นส่วนสำคัญในการเป็นอยู่ของข้าพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:3-4; ฮีบรู 1:1-4


Comments are closed