ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2018

การสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์
OUR FELLOWSHIP WITH HIM

“…เราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์”(1 ยอห์น 1:3)

     คริสเตียนจำนวนมากรู้ว่าพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและสิ้นพระชนม์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขาไม่รู้หรือเข้าใจถึงการสามัคคีธรรมแบบพระเจ้าของเรากับพระองค์อย่างครบถ้วน เมื่อเราพูดถึงการสามัคคีธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของพวกเขาคือเมื่อพวกเรามารวมกันในการประชุมของคริสตจักรเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับพระวจนะและเพื่อสรรเสริญและนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ตามสามัคคีธรรมมีหมายความมากกว่านั้น

โดยพื้นฐานแล้วการสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าบรรยายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือการมีส่วนร่วมของเรากับพระองค์ ซึ่งเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าการคบหากัน ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ยิ่งใหญ่กว่าพันธสัญญา คุณอาจมีพันธสัญญาโดยไม่ต้องมีสามัคคีธรรมได้ พระเยซูเจ้าได้นำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวนี้กับพระองค์ เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระองค์ทรงเห็นพระองค์เองในเรา พระองค์ไม่เคยพอพระทัยจนกว่าเราจะพอใจ นั่นคือพระองค์ได้รับความชื่นชมยินดีจากความชื่นชมยินดีของเรา ช่างเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการอวยพรจริง ๆ! ตอนนี้เราสามารถเดินกับพระองค์, พูดกับพระองค์ และอภิปรายสิ่งต่าง ๆ ของชีวิตกับพระองค์ได้!

ถ้าคุณไม่ได้กำลังดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักถึงพระพรอย่างเต็มที่ของการสามัคคีธรรมแบบพระเจ้าของคุณกับพระเจ้า คุณก็กำลังสูญเสียอย่างมากเกินไป! จงตระหนักและใช้ประโยชน์จากความเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขณะที่เขียนจดหมายไปถึงทิโมธี เปาโลกล่าวว่า “… จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2: 1) จงฉวยโอกาสจากพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ มีพระคุณอย่างอุดมสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ถ้าเพียงแต่หลายคนเข้าใจถึงความไม่มีขอบเขต, ความไม่มีที่สิ้นสุด และการปราศจากเงื่อนไขของความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา! เราจะฉวยโอกาสจากพระคุณของพระองค์, ความรักของพระองค์ ในการสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์

1 ยอห์น 3:1-2 กล่าวว่า “ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า…” คุณจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้ารักคุณอย่างแท้จริงและฉวยโอกาสอย่างเต็มที่จากความรักของพระองค์ในชีวิตของคุณ เมื่อคุณรู้และเชื่อมั่นในความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ ก็จะไม่น่าเชื่อที่จะคิดว่าพระองค์จะไม่แยแสต่อคำอธิษฐานของคุณหรือไม่ตอบคุณ ดังนั้นเมื่อคุณอธิษฐาน จงมั่นใจที่จะคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากพระองค์ และรับคำตอบนั้นด้วยความเชื่อ นั่นคือวิธีที่คุณฉวยโอกาสจากความรักของพระองค์ในการสามัคคีธรรม

คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับเกียรติของการอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์, การเดินไปกับพระองค์, การพูดกับพระองค์ และการดำเนินชีวิตในฐานะของพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้ น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ถูกทำให้สำเร็จ ในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตผ่านทางข้าพระองค์ ด้วยการสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้ และในหัวใจของมนุษย์ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 โครินธ์ 6:17; ฮีบรู 2:6


Comments are closed