ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2018
การสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์
Our Fellowship With Him

“ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา แท้จริงเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 1:3)

   การสามัคคีธรรมมีความหมายถึงความเป็นหนึ่ง เป็นการมาร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียว และในบริบทของพระคำตอนต้นมีความหมายว่ารับส่วนในสภาพของพระเจ้า เราได้รับการนำเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่น่าแปลกใจที่เปโตรเรียกเราว่า “ผู้รับส่วนในสภาพของพระเจ้า” (2 เปโตร 1:4)

ชีวิตเดียวกันที่ไหลผ่านในเถาองุ่น (พระเยซู) ก็ไหลผ่านในแขนง (คริสตจักร) เพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียน คือการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมา พระคำกล่าวว่า “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 1:9) มีความรู้ที่อยู่ลึกในวิญญาณของเราว่าเราอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า นี่ไม่ใช่สมมุติฐาน!

คุณจะสามารถล้มละลาย ยากจน หรือมีชีวิตธรรมดาได้อย่างไร เมื่อคุณอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า? ส่วนหนึ่งในความหมายของสิ่งนี้คือว่าคุณได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระคริสต์! ทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์ก็เป็นของคุณเหมือนกับที่เป็นของพระองค์ นั่นคือพระคำของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้นำคุณเข้าไปในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ โลกนี้เป็นของคุณ จงดำเนินชีวิตในการตระหนักถึงความจริงนี้

ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเอาชนะคุณได้ โรม 8:28 กล่าวว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง…” นี่ไม่สำคัญว่าสิ่งต่างๆ จะดูมืดมนเพียงใด คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าคุณอยู่ในระดับเดียวกัน และเป็นผู้ร่วมส่วนกับเจ้าของจักรวาลนี้ ทุกที่ในโลกนี้ที่คุณอยู่ พระเจ้าทรงทราบ พระองค์ทรงห่วงใย และพระองค์ทรงดูแลคุณเพื่อให้เกิดผลดี จงมีความตระหนักรู้นี้ และความรู้นี้จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณในการมองโลกนี้และตัวคุณเอง

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสของการอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ กับพระเยซู และกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการสร้าง! โลกนี้เป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีขีดจำกัด ทุกสิ่งเป็นของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์สำแดงชีวิตแห่งลักษณะของพระวิญญาณแก่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:17; 2 โครินธ์ 13:14; 2 เปโตร 1:3-4


Comments are closed