พุธที่ 30 มกราคม 2013

การสถิตอยู่แห่งการเปลี่ยนแปลง
A Transforming Presence

“ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้ และพระสิริของพระเจ้า ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น โมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่ และพระสิริของพระเจ้าก็อยู่เต็มพลับพลานั้น” (อพยพ 40:34-35)

การสถิตอยู่ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ที่ภูเขาจำแลงพระกายนั้น เปโตร ยากอบ และยอห์น ได้มีประสบการณ์กับพระสิริของการสถิตของพระเจ้า มากจนกระทั่งเปโตรกล่าวกับพระเยซูว่า “ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี” (มัทธิว 17:4) การสถิตอยู่นั้นมีมากจนกระทั่งพวกเขาไม่อยากที่จะจากไป ประสบการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเปโตรตลอดไป ความจริงก็คือ เปโตรได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้เมื่อหลายปีผ่านไป ในจดหมายฝากของท่าน (2 เปโตร 1:16-18)
พระคัมภีร์กล่าวว่า “ภูเขาละลายอย่างขี้ผึ้ง ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น” (สดุดี 97:5) เมื่อคุณมีประสบการณ์ในพระสิริของการสถิตอยู่ของพระเจ้าแล้ว ฤทธิ์เดชของพระองค์จะกลายเป็นจริงกับคุณ และปัญหาทั้งหมดของคุณจะเลือนหายและจางไป ปรากฏในวิญญาณของคุณว่าพระเจ้าทรงใหญ่กว่าความยากลำบากของคุณ ผู้เขียนสดุดีได้อธิบายว่าเป็น “น้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน” (สดุดี 133:3) ดังนั้นในการสถิตอยู่ของพระเจ้านั้น ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระองค์ และคุณได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้า
ไม่น่าแปลกที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเวลาแห่งการฟื้นฟูมากจากการสถิตอยู่ของพระเจ้า (กิจการ 3:19) วันนี้ ในพระคัมภีร์ใหม่ เราอยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระองค์ ในพระองค์นั้นเรามีชีวิต เคลื่อนไหว และดำเนินชีวิต เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ดังนั้นเราจึงมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในเวลาแห่งการฟื้นฟู และพระสิริที่การสถิตอยู่ของพระองค์นำมา เราเป็นผู้ได้รับพร!
ในการสถิตอยู่ของพระองค์ ที่ๆเราอยู่ เราพบคำตอบและทางออกสำหรับทุกปัญหา ในการสถิตอยู่ของพระองค์ คุณเห็นภาพใหม่ของตัวคุณเอง คุณได้รับการแปลงสภาพไปจนกระทั่งคุณไม่เห็นข้อจำกัดหรือความเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ในการสถิตอยู่ของพระองค์คือความยินดีและความสุขเต็มเปี่ยมตลอดไป (สดุดี 16:11) ชีวิตของคุณควรที่จะเป็นชีวิตแห่งการสรรเสริญทุกๆวัน เพราะว่าคุณดำเนินอยู่ในที่ลี้ลับขององค์ผู้สูงสุด คุณถือครองการสถิตอยู่แห่งการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ภายในคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความรัก พระคุณ และพระพรยิ่งใหญ่ของพระองค์ และการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าที่ข้าพระองค์ได้มีประสบการณ์ในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ และทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:11; ลูกา 9:28-33


Comments are closed