ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013

การสถิตของพระองค์ทำให้คุณบริสุทธิ์
His Presence Makes You Holy

“ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4)

หลักศาสนศาสตร์ของความบริสุทธิ์คือสิ่งหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดในคริสตจักรหลายๆแห่ง หลายคนที่บอกว่าความบริสุทธิ์เท่ากับ “การไร้ความผิดบาป” แต่ความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ การสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณบริสุทธิ์ หลักศาสนศาสตร์เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ จากพระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณ แต่เกี่ยวกับว่าคุณคือใครและคุณอยู่ที่ไหน มีเพียงผู้ที่บริสุทธิ์ที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้ คุณไม่สามารถ “ฝึกฝน” ความบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ ความบริสุทธิ์คือตำแหน่ง การสถิตอยู่ของพระเจ้าภายในและเหนือคุณที่ทำให้คุณบริสุทธิ์ คุณต้องบริสุทธิ์ก่อนจึงจะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ได้ นี้เป็นเหตุว่าทำไมในพระคริสต์เราถูกทำให้บริสุทธิ์โดยพระคุณ จากนั้นจึงมุ่งหวังให้ดำเนินตามนั้น
ยกตัวอย่างเช่น ในพระคัมภีร์อธิบายถึงภูเขาซีนายว่าเป็นภูเขาบริสุทธิ์ เพราะว่าพระเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่น ภูเขาไม่ได้ทำสิ่งใดถูกหรือผิดเพื่อที่จะบริสุทธิ์ การสถิตอยู่ของพระเจ้าชำระมัน และทำให้มันบริสุทธิ์ ถ้าภูเขาถูกทำให้บริสุทธิ์ได้โดยการที่พระเจ้ายืนอยู่บนนั้น คุณจะเป็นมากยิ่งกว่านั้นเท่าใด ที่เป็นที่สถิตอยู่ของพระองค์ คุณคือภาชนะที่ได้รับการชำระและบริสุทธิ์ของพระเจ้า ถูกแยกออกจากโลก เข้าสู่ชีวิตคริสเตียน
แม้เมื่อคุณทำสิ่งใดผิด ในฐานะลูกของพระเจ้า มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณ คุณยังบริสุทธิ์อยู่
เมื่อคุณทำบาปและขอการยกโทษจากพระเจ้า พระองค์ทรงยกโทษให้คุณ และพระองค์ทรงมองดูคุณเหมือนกับคนที่ไม่เคยทำสิ่งใดผิดมาก่อน ไม่น่าแปลกใจที่พระคำได้กล่าวว่า “และพวกท่าน ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆ บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิ” (โคโลสี 1:21-22) ต่อพระพักตร์พระเจ้า คุณบริสุทธิ์ ไร้ความผิด และไร้ซึ่งการกล่าวโทษ
นี่คือสิ่งที่หมายความว่าบริสุทธิ์ หมายความว่าโดยผ่านทางพระวิญญาณ คุณได้รับการชำระโดยพระเจ้าเข้าสู่ความรอด โดยการเลือกของพระองค์ คุณได้รับการแยกออกจากความบาป ความเจ็บป่วย ความยากจน และความตาย เข้าสู่การเป็นปุโรหิต และชีวิตแห่งศักดิ์ศรีในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ชำระข้าพระองค์ให้ขาวดั่งหิมะ และนำข้าพระองค์เข้าสู่ความเป็นหนึ่งและการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่โดยผ่านทางการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ คือความบริสุทธิ์ ความไร้ผิด การชำระ และการไร้ซึ่งการกล่าวโทษ ในสายพระเนตรของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:2; 1 โครินธ์ 6:11; ฮีบรู 3:1


Comments are closed