วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019

การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ
Planning Is Important

“ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา” (สดุดี 90:12)

     ในพระคัมภีร์พระเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่าการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าคุณอ่านอพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ คุณจะเห็นว่าพระเจ้าทรงนับวัน นั่นคือพระองค์ทรงนับวันที่เฉพาะเจาะจงบางวัน

ยกตัวอย่างเช่น ในกันดารวิถี 1:1 พระเจ้าทรงกำหนดว่า “ในวันที่หนึ่งเดือนที่สองปีที่สอง” ในขณะที่สั่งลูกหลานอิสราเอลเมื่อออกจากอียิปต์ การวางแผนสำหรับวันที่พิเศษเป็นเรื่องปกติของพระเจ้า ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราโมเสสต้องการให้พระเจ้าสอนเราว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร ดังนั้นเขาจึงพูดว่า “…ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตน…” เขาไม่ได้พูดว่า “ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับเลขวันของตน” คำว่า “นับ” เป็นคำศัพท์ทางบัญชี สิ่งนี้หมายความว่าคุณกำลังทำบัญชีจำนวนวันอยู่ นั่นคือคุณกำลังจัดตารางเวลาหรือจัดระเบียบวันของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณพูดว่า “ในวันที่ 25 มกราคม 2020 ฉันจะทำสิ่งนี้” นั่นคือการวางแผนหรือการวางตารางเวลา

บางคนไม่ได้วางแผนวันของพวกเขา หลายคนเสียใจในชีวิตของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเสียเวลาในการทำสิ่งที่ไม่สำคัญ ฉันระลึกถึงคำอธิษฐานของผู้รับใช้อันเป็นที่รักท่านหนึ่งซึ่งกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์รู้ว่าข้าพระองค์มีชีวิตเพียงชีวิตเดียวเท่านั้น อย่าให้ข้าพระองค์ผลาญมัน ช่วยข้าพระองค์ให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์” ช่างเป็นคำอธิษฐานที่ดีอะไรเช่นนี้!

คุณควรจะตระหนักว่าคุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียว เวลาเป็นทรัพย์สินที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะลงทุนอย่างชาญฉลาด การลงทุนเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดหมายถึงการลงทุนเวลาของคุณในเรื่องฝ่ายวิญญาณ โปรดระลึกว่าพระคำป่าวประกาศว่า “การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:6)

จงทำให้ทุกวันเป็นวันที่สำคัญโดยการทำเฉพาะสิ่งที่จะทำให้แผ่นดินของพระเจ้าก้าวหน้าและพัฒนาชีวิตของคุณ ในขณะที่คุณศึกษาพระคำและสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะบอกคุณถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำ วิธีที่พระองค์ต้องการให้คุณทำสิ่งเหล่านั้น และเวลาที่คุณควรทำสิ่งเหล่านั้น

คำอธิษฐาน

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับการสถิตอยู่ของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการนำ การสอน การเร้าใจ และการเสริมกำลัง เพื่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ในทิศทางของน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:15-16; สุภาษิต 21:5; สุภาษิต 16:3


Comments are closed