เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2017
การยืนยันเปิดใช้พลังของพระคำ
Affirmation Activates The Power Of The Word

“ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว ใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า?” (ฮีบรู 13:5-6)

    มีสองส่วนเกี่ยวกับความรอด นั่นก็คือส่วนของกฎและส่วนใจความสำคัญ ส่วนใจความสำคัญนั้นถูกเปิดใช้โดยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ จะเกิดผลก็ต่อเมื่อคุณได้กล่าวออกมา ในขณะที่ส่วนของกฎนั้นต้องมีการรับรู้หรือตระหนักรู้

ในโรม 10:9-10 เราได้เห็นหลักการของถ้อยคำแห่งความเชื่อหรือการยืนยันซึ่งเป็นพื้นฐานของความรอด พระคำกล่าวว่า “…ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” ความรอดเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณได้กล่าวถ้อยคำว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 12:37 ว่า “เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” เมื่อคุณพูด ยืนยัน หรือประกาศการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงจากแผ่นดินแห่งความมืดเข้าสู่แผ่นดินของพระบุตรของพระเจ้า (โคโลสี 1:12)

การกล่าวยืนยันพระคำนั้นเป็นหลักการสำคัญในแผ่นดินของพระเจ้า พระเจ้าได้ตรัสถ้อยคำของพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถนำพระคำนั้นมาและประกาศอย่างกล้าหาญ นั่นคือการตอบสนองด้วยความเชื่อของคุณต่อพระคำ พระองค์ตรัสว่าอย่างไร เราจะสามารถตอบสนองอย่างนั้น ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณนั้นคือการตอบสนองนั้น และนั่นเป็นการเปิดใช้พลังแห่งพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคำของพระองค์ และพระพรที่ข้าพระองค์ได้รับประสบการณ์จากการยืนยันพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกส่วนในชีวิตของข้าพระองค์ แม้ในขณะที่ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:13; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed