พุธ ที่ 29 มกราคม 2014

การยกมือขึ้นของเรา…
The Lifting Up Of Our Hands…

“ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และที่ข้าพระองค์ยกมือขึ้นอธิษฐานเป็นดังเครื่องสัตวบูชาเวลาเย็น” (สดุดี 141:2)

    ดาวิดเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะของผู้รับใช้แบบปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิม โดยการเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า เขาได้รับการสำแดงของการยกเว้นใหม่ซึ่งมาหลังจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เขาได้เผยพระวจนะและเปรียบเครื่องถวายบูชายามเย็น เหมือนกับการยกมือขึ้นในการนมัสการ

เมื่อคุณยกมือของคุณขึ้นในการนมัสการ คุณกำลังประกาศว่าคุณได้ยอมรับการพิพากษาของพระเมษโปดกของพระเจ้า คือพระเยซูคริสต์ สำหรับความบาปของคุณ และได้ยอมจำนนต่อพระองค์! คุณกำลังยืนยันกฏฝ่ายวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ที่ได้ทำให้คุณเป็นอิสระจากกฏแห่งความบาปและความตาย เมื่อคุณยกมือของคุณขึ้น นั่นคือเวลาที่จะยกย่องพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาแห่งความยินดีที่พลุ่งขึ้นจากจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักและการขอบพระคุณ ไม่ใช่เวลาแห่งการอ้อนวอนและร้องด้วยความเจ็บปวดหรือความโศกเศร้า

เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในที่ประชุมและผู้นำกล่าวว่า “ยกมือของคุณในการนมัสการต่อพระเจ้า” อย่ารู้สึกเหนื่อยและเอามือของคุณลงเร็วเกินไป ยกมือไว้ โดยรู้ว่าคุณกำลังทำหน้าที่ผู้รับใช้แบบปุโรหิตต่อพระเจ้า โมเสสได้พบบางสิ่งซึ่งเต็มไปด้วยพลังเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อชนชาติอิสราเอลกำลังต่อสู้กับชาวอามาเลค อาโรนกับเฮอร์ในเวลานั้น สังเกตเห็นว่า เวลาใดที่โมเสสยกมือของเขาขึ้น ชนชาติอิสราเอลมีชัยชนะ อย่างไรก็ดี เมื่อเขาเอามือลง อิสราเอลก็พ่ายแพ้ ดังนั้นชายทั้งสองจึงเอาก้อนหินมาวางไว้และช่วยยกมือของโมเสสขึ้น ตราบใดที่มือของโมเสสยกขึ้น อิสราเอลก็มีชัยชนะ (อพยพ 17:9-14) มีชัยชนะในการยกมือของคุณ

เปาโลก็มีความเข้าใจในความสำคัญของการยกมือของเราในการนมัสการ เมื่อเขาได้กล่าวไว้โดยพระวิญญาณว่า “เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน” (1 ทิโมธี 2:8) ถ้าคุณมีประสบการณ์กับความท้าทายหรือความยากลำบากในชีวิตของคุณ และดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่หายไป บางทีนี่คือสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำ เมื่อคุณอธิษฐานพร้อมกับมือที่ยกขึ้น นั่นคือสัญญาณของชัยชนะในโลกฝ่ายวิญญาณ คุณจะมีชัยชนะเหนือสถานการณ์และมีอำนาจปกครอง!

คำอธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตที่ดีเยี่ยมแก่ข้าพระองค์ พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการสำหรับชีวิตพิเศษแห่งพระสิริ ความงาม ความชอบธรรม และการครอบครอง สำหรับสิ่งนี้ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์อย่างหมดหัวใจของข้าพระองค์ และด้วยมือที่ยกขึ้นของข้าพระองค์ในการถวายเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 63:4; สดุดี 134:1-2


Comments are closed