พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018

การบังเกิดใหม่
Being Born Again

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” (ยอห์น 3:3)

     ในการศึกษาก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ว่าคริสเตียนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา มนุษย์ธรรมดาอาจพ่ายแพ้ ล้มเหลว ยากจน และมีความไม่แน่นอนของชีวิต เขาถูกควบคุมโดยพื้นฐานของโลกปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้โดยปราศจากความหวังในชีวิต เอเฟซัส 2:12 บรรยายถึงชีวิตของเขาว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเขาอาศัยอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความหวังและปราศจากพระเจ้า เป็นสภาพที่แย่มากที่จะอยู่

ถ้าคำอธิบายข้างต้นบรรยายถึงคุณหรือคนที่คุณรู้จัก สิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะนี้ ใช่ คุณอาจจะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดา ภายใต้อิทธิพลของความเสื่อมโทรมและความเสียหายที่เกิดจากโลกธรรมชาตินี้ แต่คุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้โดยการบังเกิดใหม่ พระเยซูตรัสว่าถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้บังเกิดใหม่ เขาไม่สามารถหนีการทำลายล้างและความเสียหายในโลกนี้ได้

ทำไมทุกคนควรยังคงเป็นคนธรรมดาและถูกโจมตีด้วยพายุและลมกระโชกแรงของชีวิต? เฉพาะผู้ที่บังเกิดใหม่เท่านั้นจะถูกแยกออกจากความมืด ความชั่วร้าย และจากความพินาศ ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ…” ความตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูได้ตัดการเชื่อมต่อของคุณออกจากอาณาจักรของซาตานและโลกแห่งความมืดและความสับสนวุ่นวาย และย้ายคุณเข้าสู่พระคริสต์ เข้าสู่เสรีภาพที่เต็มไปด้วยพระสิริแห่งบุตรของพระเจ้า

พลังในแง่ลบของโลกนี้ไม่สามารถเหนือกว่าคุณ ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย ความยากจน และทุกอย่างที่ไม่ดีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว! คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะของพระคริสต์ทุกวันจนสิ้นสุดของชีวิตบนแผ่นดินโลก คุณจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ในพระสิริ แต่สิ่งนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ ถ้าคุณยังคงเป็นคนธรรมดา

มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรับสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณของพระเจ้าได้ แต่เมื่อคุณได้รับพระคริสต์เข้ามาในหัวใจของคุณและรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงเปิดเผยหัวใจของพระบิดาให้คุณได้รู้

ถ้าคุณไม่เคยบังเกิดใหม่ นี่เป็นช่วงเวลาของคุณ เปิดไปที่หน้าคำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูที่ด้านหลังของหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้ จงอธิษฐานคำอธิษฐานนั้น และหมายความตามนั้นด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่สวยงามในพระคริสต์ ข้าพระองค์กำลังเติบโตขึ้นในแต่ละวันในเรื่องความรู้เรื่องพระคริสต์และมรดกของข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่และพร้อมสำหรับการใช้สอยขององค์จอมเจ้านาย ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:9-10; ทิตัส 2:11-14


Comments are closed