อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2017
การนำวิญญาณ: เป็นวิถีชีวิตของเรา
Soul Winning: Our Conscious Lifestyle

“สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา” (2 โครินธ์ 5:18)

    ในลูกา 19:10 พระเยซูตรัสไว้ว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด” นี่เป็นบทสรุปของพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้ ไม่นานก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้สั่งคริสตจักรให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน เพื่อที่พวกเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นพันธกิจแห่งการคืนดีกัน ซึ่งได้มอบหมายให้เรารับผิดชอบ คริสเตียนทุกคนมีพันธกิจในการนำวิญญาณ นี่เป็นวิถีชีวิตของเรา เราได้รับการเรียกให้นำคนมาสู่ความชอบธรรม ช่วยพวกเขาจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า

คุณเป็นคริสเตียนที่เป็นมิชชันนารี ได้รับคำสั่งให้ประกาศข่าวแห่งความรอดในโลกของคุณและในที่ห่างไกล เราอยู่ในยุคสุดท้าย และพระเจ้ากำลังทำงานอย่างรวดเร็ว พระองค์กำลังทำงานร่วมกับคริสตจักร และผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ เพื่อทำให้ความชอบธรรมของพระองค์เป็นที่รู้จัก และสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้และในใจของมนุษย์ เราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ในการนำวิญญาณ และในการประกาศข่าวประเสริฐในโลกนี้ อย่านิ่งเฉยหรือเบื่อหน่ายกับการนำวิญญาณและการประกาศข่าวประเสริฐ

ช่วยบางคนให้ได้รับความรอดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ เพราะว่านี่เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่คุณจะสามารถให้กับใครบางคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ได้ ช่วยคนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวคุณให้เรียนรู้จักพระคำ แสดงให้พวกเขาเห็นเส้นทางแห่งชีวิต! ช่วยพวกเขาให้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิต นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา…” (มัทธิว 28:19) พระองค์ต้องการให้คุณสร้างคนที่อยู่ในโลกของคุณให้เป็นสาวก สอนพวกเขาถึงทางแห่งความชอบธรรม นี่คือการทรงเรียกของคุณในฐานะคริสเตียน

ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้อีกแล้วที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย และทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ นอกจากการนำคนบาปให้ได้รับความรอด พระสิริของพระเจ้าได้รับการสำแดงออกเป็นพิเศษในชีวิตของคนที่มีภาระใจในการนำวิญญาณ ดาเนียล 12:3 กล่าวว่า “และบรรดาคนฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงท้องฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์” ทำให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ โดยการทำให้การนำวิญญาณเป็นวิถีชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ข้าพเจ้าทำให้การทรงเรียกในชีวิตของข้าพเจ้าสำเร็จในฐานะผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน แจกจ่ายความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่โลกของข้าพเจ้า ถ้อยคำของข้าพเจ้าได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณเพื่อนำความรอดไปยังคนที่หลงหาย และนำพระพรแห่งข่าวประเสริฐไปยังพวกเขา นำพวกเขาออกจากความมืดมาสู่ความสว่าง และเข้าสู่อิสรภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู
อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15-16; 1 โครินธ์ 9:16


Comments are closed