อาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014

การนมัสการในพระคัมภีร์ใหม่
Worship In The New Testament

“แต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)

    การนมัสการเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของการรับใช้แบบปุโรหิตของผู้เชื่อ มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในพระคัมภีร์เดิม และก็ยังเป็นเช่นนั้นในทุกวันนี้ เป็นสิ่งหนึ่งในการนมัสการพระเจ้า และอีกสิ่งหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง การที่คุณรู้สึกดีในขณะที่นมัสการไม่ได้หมายความว่าคุณนมัสการอย่างถูกต้อง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่คุณได้รับ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณกำลังนมัสการพระเจ้า ในวิธีของพระเจ้า ซึ่งได้สำแดงในพระคำของพระองค์

ในยอห์น 4:23 พระเยซูได้บอกถึงลักษณะของผู้นมัสการที่แท้จริง ว่าพวกเขาต้องนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริง สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าให้ร้องเพลงเสียงเบาและช้าๆ แต่หมายความว่านมัสการพระเจ้าจากวิญญาณของคุณ ตามพระคำของพระองค์

จะต้องมีการรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างวิญญาณของคุณกับพระวิญญาณของพระเจ้า ในการรับใช้และนมัสการพระองค์ นี่หมายความว่าคุณจะต้องบังเกิดใหม่และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะสามารถนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความจริง อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยวิญญาณของข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐแห่งพระบุตรของพระองค์…” (โรม 1:9 – แปลจากฉบับ KJV อังกฤษ) เมื่อคุณนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความจริงนั้น มีการเข้าร่วมและดื่มร่วมกันของพระวิญญาณ ซึ่งเรียกว่ามหาสนิทในพระวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่การร้องเพลงหรือการกล่าวคำอธิษฐาน แต่ในการสื่อสารและการเดินทางซึ่งเกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณ การนมัสการจะนำคุณไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงรู้สึกเหมือนได้รับขึ้นไปในขณะที่นมัสการในบางครั้ง เป็นเหมือนการที่คุณถูกนำออกไปจากโลกนี้เข้าสู่ความอบอุ่นในการสถิตอยู่ของพระเจ้า คุณพบว่าตัวเองไม่สนใจคนหรือสิ่งใดที่อยู่รอบข้างอีกต่อไป ในขณะที่พระสิริของพระเจ้าห้อมล้อมคุณไว้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์นมัสการและยกย่องพระองค์ในวันนี้จากวิญญาณของข้าพระองค์ และตามพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ พระคุณและสติปัญญาของพระองค์ที่ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่อง สรรเสริญ ในชีวิตของข้าพระองค์และทั่วทั้งโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:15; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed