พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2018
การนมัสการที่แท้จริง
REAL WORSHIP

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณ และความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)

   เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ไม่เพียงแต่วิญญาณของคุณถูกสร้างใหม่ แต่คุณถูกจุ่มมิดลงไปในพระคริสต์ด้วย คุณได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในแบบที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ นี่เป็นเหตุผลที่เราสามารถนมัสการพระองค์ได้ การนมัสการที่แท้จริง คือการผสมกันของวิญญาณ เป็นช่วงเวลาของความปลาบปลื้มยินดีของพระเจ้า ซึ่งเป็นที่ที่คุณปลาบปลื้มยินดีในความสุขสำราญ และพระสิริแห่งการทรงสถิตของพระองค์

ไม่มีสิ่งใดสามารถเปรียบเทียบกับการเชื่อมโยงกับพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในการนมัสการที่แท้จริงได้ เป็นที่ที่คุณดื่มด่ำในพระองค์, หลงลืมโลก และทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอย่างสมบูรณ์ การนมัสการที่แท้จริงเป็นการสนิทสนมกับพระบิดา สิ่งนี้ไปไกลกว่าการร้องเพลงหรือถ้อยคำที่ใช้ในคำอธิษฐาน สิ่งนี้เป็นเรื่องของการสามัคคีธรรมซึ่งเกิดขึ้นในมิติฝ่ายวิญญาณเมื่อวิญญาณของคุณสนิทสนมกับพระองค์

ระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ตอนเริ่มต้น พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการพระองค์ในพระวิญญาณและในความจริง การนมัสการพระองค์ในพระวิญญาณหมายความว่า สิ่งนี้ต้องมาจากวิญญาณของคุณ เรารับใช้พระเจ้าจากวิญญาณของเรา เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ของพระเจ้าจากวิญญาณของเรา นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจำเป็นต้องได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าพระวิญญาณเท่านั้นที่สามารถช่วยนำเรา และชำระความคิดของเราให้คิดถึงพระเจ้า และสำแดงความรักของเราที่มีต่อพระองค์จากส่วนลึกในตัวตนภายในของเราอย่างที่เราควรจะเป็น

ในการนมัสการที่แท้จริงเรามีประสบการณ์กับการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของพระวิญญาณ บางครั้งขณะที่คุณนมัสการ คุณสัมผัสถึงความปิติยินดี นั่นคือถูกนำออกไปจากมิติของโลกเข้าไปสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของพระวิญญาณของพระเจ้า พระพรนี้เป็นของทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้ว เราเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่สามารถนมัสการพระบิดา และมีประสบการณ์กับการสามัคคีธรรมที่เปี่ยมด้วยพระสิริในการทรงสถิตของพระองค์ในขณะที่วิญญาณของเราผสมกับวิญญาณของพระองค์

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ฉวยโอกาสของการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแบ่งแยกไม่ได้กับพระวิญญาณของพระองค์ และด้วยวิธีนี้ข้าพระองค์ชื่นชม และมีประสบการณ์กับสามัคคีธรรมที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริ และการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ ข้าพระองค์เต็มไปด้วยพละกำลัง, ความกล้าหาญ และกำลังวังชาของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม : 1 โครินธ์ 6:17; ฟิลิปปี 3:3; 1 โครินธ์ 12:13


Comments are closed