เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2015

“การทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ!”
“Light Afflictions!”

“เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” (2 โครินธ์ 4:17)

    มีความจริงและความรู้มากมายที่มีอยู่ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” (2 โครินธ์ 4:17) พระคำเรียกปัญหาและความท้าทายที่คุณเผชิญในงานของคุณ สุขภาพ เศรษฐกิจ ฯลฯ ว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ

ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเผชิญความท้าทายบางอย่าง หรือมีพี่น้องชายหรือหญิงบางคนที่กำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก บอกให้พวกเขารู้ว่ามันเป็นเพียงความทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ดังนั้นมันจะไม่คงอยู่นาน เพราะว่ามันจะผ่านไป เป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวเท่านั้น ความทุกข์ยากเหล่านั้นเตรียม สร้าง และทำให้คุณมีศักดิ์ศรีถาวร เป็นพระพรและพระสิริที่ไม่มีวันสิ้นสุด! (2 โครินธ์ 4:17) เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยม!

สิ่งนี้หมายความว่าถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณเต็มด้วยศักดิ์ศรีก่อนที่ “ความทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ” มาถึง ศักดิ์ศรีที่กำลังจะมานั้นมีมากกว่าศักดิ์ศรีใดๆ ที่คุณเคยพบเจอในชีวิตของคุณ ดังนั้นอย่ายอมแพ้! ยึดพระคำของพระเจ้าไว้! ให้ชีวิตของคุณและทุกสิ่งที่คุณห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การงาน การเรียน ธุรกิจ สุขภาพ การเงิน ฯลฯ วางไว้บนพระคำ! พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 6:47-48 “ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเรา และกระทำตามคำนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า เขาเปรียบเหมือนผู้ใด เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก เขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ำมาท่วม กระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้ เพราะได้สร้างไว้มั่นคง”

ไม่สำคัญว่าจะมีอะไรเข้ามาต่อต้านคุณ ตราบใดที่คุณอยู่บนพระคำ คุณจะมีชัยชนะ คุณสามารถจ้องมารร้ายและกล่าวว่า “ยิงมาได้เลย!” ลมที่ต้านเข้ามาสามารถรุนแรงมากกว่าที่เคยเป็น น้ำอาจท่วมถึงยอด แต่คุณจะยังคงมีชัยชนะ! สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลาแห่งการฟื้นใจที่พระคำของพระองค์ได้นำมาถึงข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์มองเห็นชีวิตจากยอดภูเขาเพราะว่าข้าพระองค์มองเห็นชัยชนะของข้าพระองค์แล้ว ในพระคำ ดังนั้นข้าพระองค์บินบนปีกแห่งพระวิญญาณโดยรู้ว่าความท้าทายที่ข้าพระองค์เผชิญจะผ่านไป ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:1-2; 2 ทิโมธี 3:12


Comments are closed