พุธ ที่ 30 ธันวาคม 2015

“การทำงานแห่งการอัศจรรย์!”
The “Working Of Miracles!”

“การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได้” (1 โครินธ์ 12:7-10)

     “การทำงานแห่งการอัศจรรย์” คือหนึ่งในการสำแดงและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อของประทานนั้นทำงานอยู่ในชีวิตของคุณ พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นสาเหตุ หรือนำคุณไปเพื่อทำการอัศจรรย์ มีความตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในพระคัมภีร์เดิม เมื่อลูกชายของผู้เผยพระวจนะมาหาเอลีชาเพื่อให้ช่วยเอาขวานที่ตกลงไปในแม่น้ำซึ่งพวกเขาได้ยืมมา พระคัมภีร์กล่าวว่าเอลีชาตัดไม้ชิ้นหนึ่งและโยนมันลงไปในน้ำ และขวานนั้นก็ลอยขึ้นมา (2 พงศ์กษัตริย์ 6:6)

เขารู้ได้อย่างไรว่าต้องทำอะไรเพื่อให้หัวขวานลอยขึ้นมาเหนือผืนน้ำ? นั่นคือการทรงนำของพระวิญญาณ เอลีชาทำการอัศจรรย์เมื่อคนอื่นๆ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์นั้น ในอีกตอนหนึ่ง หญิงม่ายคนหนึ่งได้สูญเสียลูกชายคนเดียวของเธอไป และมาขอให้เอลีชาช่วย พระคัมภีร์กล่าวว่า เอลีชา “…ลุกขึ้นอีกเดินไปเดินมาในเรือนนั้นครั้งหนึ่ง แล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขา เด็กนั้นก็จามเจ็ดครั้ง และเด็กนั้นก็ลืมตาของตน” (2 พงกษัตริย์ 4:35) อีกครั้งหนึ่ง เอลีชารู้ได้อย่างไรว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กคนนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาได้? นั่นคือการใช้ของประทานของการทำการอัศจรรย์!

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำงานร่วมกับพระเจ้าเพื่อความสำเร็จทางการเงินของคุณ คุณจะต้องมีความคิดของการอัศจรรย์ ตราบใดที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ คุณก็ไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้ คุณจะต้องมีแนวความคิดที่ต่างออกไป การอัศจรรย์นั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาของโลกนี้ เมื่อมีสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่า “เป็นไปไม่ได้” และไม่มีสติปัญญาของมนุษย์คนใดจะสามารถรู้ถึงทางออกได้ ให้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำการอัศจรรย์

ความปรารถนาของคุณควรที่จะสอดคล้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ เต็มล้นด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งปวง โดยวิธีนั้นชีวิตของคุณจะเป็นการสำแดงออกของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงแก่ข้าพระองค์ เพื่อให้รู้จักพระองค์มากขึ้น และเดินตามพระคำของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการทรงนำ และคำปรึกษาของพระองค์ ความเข้าใจของข้าพระองค์ได้รับการเปิดออกเพื่อทำงานอย่างถูกต้องและแม่นยำในพระวิญญาณและในการทำงานของการอัศจรรย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:12; มาระโก 9:23


Comments are closed