เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013

การทำงานและผลกระทบของความชอบธรรม
The Work And Effect Of Righteousness

“และผลของความชอบธรรมจะเป็นศานติภาพ และผลของความชอบธรรม คือความสงบและความวางใจเป็นนิตย์” (อิสยาห์ 32:17)

โรม 5:1 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” อาจารย์เปาโลได้ทำให้เราทราบถึงความจริงที่สำคัญนี้ ที่ถูกประกาศอย่างชอบธรรมโดยความเชื่อว่าตอนนี้เรามีสันติสุขในพระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ตามข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนี่คือการทำงานหรือผลของความชอบธรรมของพระเจ้าในคุณ ไม่มีสงครามหรือความเป็นศัตรูกันระหว่างคุณกับพระเจ้า การสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ได้นำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งกับพระองค์ เข้าสู่สันติสุขอันสมบูรณ์
สันติสุขนี้อยู่เหนือกว่าความรู้สึกหรือความสงบ เดี๋ยวนี้เราเป็นเพื่อนกับพระองค์แล้ว พระองค์ไม่จำเป็นต้องมองคุณในฐานะคนบาปอีกต่อไป และคุณก็ไม่จำเป็นต้องมองดูพระองค์ว่าเป็นเหมือนผู้พิพากษาที่คอยตัดสิน พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรัก
ความคิดของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นยังพูดถึงเกี่ยวกับผลแห่งความชอบธรรม: ความสงบและความไว้วางใจเป็นนิตย์ หมายความว่าอย่างไร? ในฮีบรู 11:1 กล่าวว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่า ความเชื่อคือความมั่นใจหรือความสงบในความไว้วางใจว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็น เราเป็นเช่นนั้น ทุกสิ่งที่พระองค์กล่าวว่าเรามี ก็คือเรามี ดังนั้นผลแห่งความชอบธรรมในเราก็คือการที่เราดำเนินในความเชื่อแบบพระเจ้า
ความเชื่อไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ชอบธรรม เพราะว่าเขาเกิดใหม่พร้อมกับความเชื่อ ทุกคนที่บังเกิดใหม่นั้นได้รับความเชื่อในระดับหนึ่ง “…สมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามจะได้มา ความเชื่ออยู่ในวิญญาณของคุณ ที่คุณต้องทำทั้งหมดก็คือเพิ่มพูนความเชื่อโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้ามากขึ้น และทำให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นโดยการปฏิบัติตามพระคำนั้น

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ส่งพระเยซูมาตายแทนความบาปของข้าพระองค์ และที่ได้ทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายเพื่อทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรม เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์รู้แล้วว่าข้าพระองค์เป็นหนึ่งกับพระองค์และมีสันติสุขกับพระองค์ โดยการได้รับการชำระโดยพระคุณของพระองค์! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาศพิเศษนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:8-10; โรม 3:26-27


Comments are closed