อาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2019
การทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐ
The Call To Preach The Gospel

สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา (2 โครินธ์ 5:18)

    คริสเตียนทุกคนได้รับการเรียกให้นำข่าวประเสริฐไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) และเรามีทุกสิ่งในการทำให้พระบัญชานี้สำเร็จแล้ว จงระลึกถึงสิ่งที่พระอาจารย์พูดกับเหล่าสาวกของพระองค์ในลูกา 22:35 “เมื่อเราใช้พวกท่านออกไปโดยไม่มีถุงเงิน หรือย่าม หรือรองเท้านั้น ท่านขาดอะไรบ้างไหม?” พวกเขาทูลตอบว่า “ไม่ขาดเลย”

เมื่อพระเจ้าส่งคุณออกไปทำภารกิจ พระองค์ทรงเห็นว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จ ทั้งหมดที่พระองค์ต้องการคือการทุ่มของคุณที่มีต่อความฝันของพระองค์ คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะไม่มีขีดจำกัดในเรื่องระยะทางที่คุณเต็มใจที่จะไปและทำเพื่อข่าวประเสริฐ เนื่องจากเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คนบาปชอบธรรม ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เหวี่ยงคนยากจนออกจากความสับสนและความทุกข์ยากไปสู่ชีวิตแห่งความรุ่งเรือง พระสิริ และความเป็นเลิศ

คนบาปจำเป็นต้องรู้ว่าพระเยซูได้ทรงแบกโทษบาปของเขาไปแล้ว คนยากจนจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาได้หลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์แล้ว คนป่วยจำเป็นต้องรู้ว่าสุขภาพของพระเจ้านั้นมีอยู่ในพระคริสต์ นั่นคือพระเยซูได้ทรงกำจัดความเจ็บปวดทุกอย่างออกไปแล้ว ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือร้องเรียกพระนามของพระองค์ แต่โรม 10:14 กล่าวว่า “แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร? และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร? และเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร?”

นั่นคือจุดที่คุณเข้ามา คุณเป็นผู้ถือข่าวดีเรื่องความรอดของพระคริสต์ จงตัดสินใจว่าโดยผ่านทางคุณ คนในโลกของคุณที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้ยินและรับข่าวประเสริฐ เช่นเดียวกับอัครทูตเปาโล จงรับการทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจัง จงทำให้มันเป็นงานในชีวิตของคุณ

เปาโลกล่าวในโรม 1:16 ว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ” หลังจากนั้นใน 1 โครินธ์ 9:16 เขาพูดว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า!” จงมีความคิดเหมือนกันเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ เพราะได้ถูกมอบหมายไว้กับคุณแล้ว

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระคริสต์ซึ่งชีวิตและความเป็นอมตะได้ถูกเปิดเผย ข้าพระองค์มั่นใจว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่นำไปสู่ความรอด ดังนั้นข้าพระองค์จึงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลก วันนี้มีคนจำนวนมากมายที่ถูกนำออกมาจากบาปไปสู่ความชอบธรรมและเข้าสู่อิสรภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของบุตรทั้งหลายของพระเจ้าในขณะที่ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปทั่วโลก ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 โครินธ์ 9:16-18; ลูกา 7:22; กิจการ 10:38


Comments are closed