พุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2015

การทรงเรียกสู่ความเป็นผู้นำ
The Call To Leadership

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:14)

    ในการศึกษาของเราก่อนหน้านี้ เราได้สังเกตว่าความพิเศษเป็นเครื่องแสดงความเชื่อว่าคุณเป็นคนพิเศษเฉพาะ ความคิดของคุณมีอุดมการณ์ซึ่งเหนือกว่า ซึ่งได้นำความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำมาให้กับคุณ

ยกตัวอย่างเช่น เนหะมีย์ไม่ใช่ยิวคนเดียวที่อยู่นอกประเทศอิสราเอลในช่วงเวลานั้น เขาไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้ยินเกี่ยวกับเยรูซาเล็มและกำแพงที่ถูกทำลายลง แต่เมื่อเขาได้ยิน เขาพร้อมที่จะทำบางสิ่ง แม้ว่าเขาจะเป็นเชลยในอีกดินแดนหนึ่ง เขาถูกเร้าใจที่จะลงมือทำบางอย่าง เพราะว่าสภาพของดินแดนเกิดของเขา เขารู้ว่าเขาแตกต่างและมีบางสิ่งในเขาที่จะทำภาระกิจนั้นให้สำเร็จ

พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” คุณคือนครนั้นที่อยู่บนยอดเขา แล้วทำไม? คุณควรที่จะนำ คุณควรที่จะแสดงหนทาง เพราะว่าแสงสว่างให้เส้นทาง นั่นคือเหตุผลว่าคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาโลกในช่วงเวลาของคุณ พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นเหมือนโอเอซิสในที่แห้งแล้ว โลกที่ยากลำบากและอ่อนแรง พระคัมภีร์กล่าวไว้ในสดุดี 74:20 “…เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณ” แต่คุณคือผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น คุณคือผู้ที่เปิดแสงแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า และทำให้แน่ใจว่าอาณาจักรของพระองค์ถูกสถาปนาในโลกนี้โดยการประกาศข่าวประเสริฐ

นี่คือเหตุผลเดียวกันที่เราร้อนรนในการทำให้แน่ใจว่าข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปถึงทุกชนชาติในโลกนี้ ความตระหนักรู้ในข้อความที่พิเศษของเราเร้าใจให้เราออกไปทั่วโลกนี้ผ่านการประกาศหลายทางของเรา พระเจ้าได้ประทานการเปิดเผยที่พิเศษแห่งพระคำของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ และเราทำให้การทรงเรียกนั้นสำเร็จ ปกคลุมโลกนี้ด้วยความรู้ถึงพระคำของพระองค์ เหมือนน้ำที่ปกคลุมเหนือทะเล

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่แยกข้าพระองค์ออกมาเพื่อพระองค์ สำหรับการทรงใช้ในงานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์! ข้าพระองค์คือผู้ประทานคำตอบ เป็นผู้ยกชูผู้คน เป็นผู้แจกจ่ายพระคุณ ความยอดเยี่ยม ความชอบธรรม และสติปัญญาของพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้นำและแสดงให้คนมากมายได้รู้ถึงทางแห่งชีวิตของพระเจ้า ผ่านทางข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; โรม 1:1; กิจการ 9:15


Comments are closed