พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2016

การทรงเรียกของเราเพื่อให้สามัคคีธรรม

Our Call To Fellowship

“พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 1:9)

    บางคนมองดูตัวเองว่าต้องการพระเจ้าเสมอ ซึ่งเป็นผู้พร้อมที่จะให้เสมอ เป็นผู้ที่พวกเขาต้องอ้อนวอนขออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้บางสิ่ง พวกเขาคิดว่าพระองค์ยับยั้งไว้ ในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะค้นดูว่าใครเป็นผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ นี่เป็นความคิดที่ผิดเกี่ยวกับพระเยซูและพระบิดาในสวรรค์ของเรา นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำได้บอกไว้เลย พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นมากกว่าความบาปและการช่วยให้รอดจากความบาป วัตถุประสงค์หลักสูงสุดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือการทรงเรียกให้สามัคคีธรรม นั่นหมายความว่าอย่างไร?

อันดับแรก มีความหมายถึงการทรงเรียกสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสัมพันธ์ของครอบครัว ความเป็นหนึ่งของวิญญาณ การร่วมส่วน ที่ทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์นั้นเป็นของคุณ และทุกสิ่งที่เป็นของคุณนั้นเป็นของพระองค์ คุณสามารถจินตนาการได้หรือไม่ว่าพระองค์ทรงเรียกเราให้เข้าสู่การสามัคคีธรรมเช่นนั้นที่ซึ่งทุกสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของนั้นเป็นของเราเท่ากับที่เป็นของพระองค์? นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้สำเร็จเพื่อเรา

เราไม่สามารถเข้าสู่การสามัคคีธรรมนั้นได้จนกว่าเราจะได้รับชีวิตใหม่ก่อนเป็นอันดับแรก พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา เพื่อทำให้เราสามารถมีสิ่งนี้ได้ ความรอดจากความบาปจึงเป็นสิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายหลักของพระองค์ เป้าหมายหลักของพระองค์คือการสามัคคีธรรม

ข้อความของศาสนาคริสต์ไม่ใช่ “พระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา” แต่เป็น “รับเอาชีวิตที่พระเยซูได้นำมาให้และเดินในชัยชนะ” “(และชีวิตนั้นได้ปรากฏ และเราได้เห็น และเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลาย ชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลาย)” (1 ยอห์น 1:2)

ข่าวประเสริฐคือการทรงเรียกของพระเจ้าให้สามัคคีธรรม พระคำตอนต้นอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ใครจะสามารถค้นพบได้ในโลกนี้ ซึ่งควรเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เพราะว่าได้รวมไว้ซึ่งทั้งหมดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ นั่นคือความหมายของพระกิตติคุณ คือเหตุผลที่พระเยซูได้มาในโลกนี้

คำอธิษฐาน

    ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกข้าพระองค์ให้เข้าสู่การสมัคคีธรรมอันยิ่งใหญ่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์! ข้าพระองค์ให้ความสำคัญกับความเป็นหนึ่งกับพระองค์ ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นแหล่งทรัพยากรของข้าพระองค์จะไม่มีวันหมดไป เพราะว่าพระองค์ได้ประทานโอกาสให้ข้าพระองค์สามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:3; ยอห์น 17:23


Comments are closed