การตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณต่อพระคำ

อาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2017
การตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณต่อพระคำ
Your Faith-response To The Word
“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้” (ลูกา 1:37)

     พระคำของพระเจ้ามาถึงคุณด้วยฤทธิ์เดชที่จะทำให้เกิดสิ่งที่กล่าวไว้ภายในคุณ พระคำของพระองค์ไม่เคยมาแบบว่างเปล่า อย่างไรก็ดี คุณจะต้องรับพระคำนั้นในความเชื่อและตอบสนองตามนั้น นั่นคือสิ่งที่มารีย์ได้ทำเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้นำข้อความจากพระเจ้ามา บอกว่าเธอจะให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซู เธอตอบว่า “…นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน…” (ลูกา 1:38)

เธอวางใจในข้อความนั้น เธอเชื่อข้อความนั้นและตอบสนองด้วยความเห็นพ้อง และพระคำนั้นก็เกิดผล นั่นคือวิธีที่คุณจะต้องตอบสนองต่อพระเจ้า พระคำกล่าวว่า “…พระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:6) การตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณคือสิ่งที่คุณกล่าวออกไปตามสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้มาถึงคุณ พระเจ้าไม่ได้ให้พระคำของพระองค์แก่เราเพื่อที่เราจะสามารถเชื่อได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการที่เราจะสามารถตอบสนองต่อพระคำนั้นได้ ดังนั้นคุณสามารถตอบสนองเป็นการส่วนตัวด้วยการประกาศความเชื่อของคุณบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระองค์ เป็นการยืนยันที่ทำให้เกิดผลลัพธ์

ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่า “…พระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27) ดังนั้นการตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณจึงควรจะเป็นว่า “พระคริสต์สถิตภายในข้าพเจ้า ดังนั้นในการรับใช้ของข้าพเจ้า ในสุขภาพของข้าพเจ้า ในการเงินของข้าพเจ้า ในครอบครัวของข้าพเจ้า การงาน ธุรกิจ การเรียน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสำแดงออก! ข้าพเจ้าเดินในความยอดเยี่ยมและในพระสิริของพระคริสต์ ไม่มีข้อตำหนิในชีวิตของข้าพเจ้า!”

สดุดี 23:4 กล่าวว่า “แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์…” การตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณควรจะเป็นว่า “ไม่ว่ามารร้ายหรือศัตรูจะเป็นอะไร ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้น เพราะว่าผู้ที่สถิตภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้” ฮาเลลูยา! ทำให้พระคำเกิดผลในชีวิตของคุณด้วยการตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณ
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสนองพระคำของพระองค์ และฤทธิ์เดชในพระคำนั้น ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สอนให้ข้าพระองค์ตอบสนองอย่างถูกต้องต่อพระคำ ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรม สุขภาพ ความมั่งมี ชัยชนะ และพระสิริของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 29:11; โรม 8: 35-37; 2 เปโตร 1:3