เสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2016

การตอบสนองของคุณสำคัญ
Your Response Is Important
“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์”(เอเฟซัส 1:3)

    ข้อพระคำตอนต้นเป็นการยืนยันในสิ่งที่สำเร็จแล้วสำหรับคุณในพระคริสต์! คุณได้รับการอวยพรด้วยพระพรนานาประการ และมากยิ่งกว่านั้น คือพระพรฝ่ายร่างกายด้วย เพราะว่าสิ่งที่เล็กน้อยก็รวมอยู่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า แม้ในความจริงข้อนี้ ประสบการณ์ของหลายคนก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ และสาเหตุหลักก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตอบสนองอย่างถูกต้องต่อพระคำของพระเจ้า

แม้ถ้าพระเยซูปรากฏตัวกับคุณ หรือพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาบอกคุณว่าคุณได้รับพระพร ถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อพระองค์ คุณก็จะพลาดจากพระพรนั้น คุณอาจกล่าวว่า “ถ้าเป็นพระเจ้าจริง ข้าพเจ้าก็จะเดินในพระพร” ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ทางที่จะทำให้พบความสำเร็จ คุณมีส่วนที่ต้องทำด้วย คุณต้องตอบสนองโดยยืนยันสิ่งเดียวกันนั้นกับพระองค์ด้วยการเห็นพ้อง และเดินตามนั้น

พระเยซูตรัสไว้ในวิวรณ์ 3:20 “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนนั้นไม่ตอบสนองโดยการเปิดประตู? พระองค์ก็จะจากไป! ดังนั้น เพียงเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรบางอย่างกับคุณ ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จเป็นจริง คุณจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งนั้นสำเร็จโดยผ่านการตอบสนองแห่งความเชื่อของคุณ

พระคำของพระเจ้าที่ทำให้เกิดพระพรสำหรับคุณคือสิ่งที่คุณได้นำไปปฏิบัติในชีวิตส่วนตัวของคุณ เป็นเหมือนกับการที่คุณได้รับความรอด พระเยซูได้จ่ายราคาและช่วยทุกคนในโลกแล้ว แต่พระคำก็ยังได้บอกไว้ว่า “…ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

จากมุมมองของพระเจ้า ทุกคนที่อยู่ในโลกได้รับการช่วยให้รอดแล้ว ผ่านสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อมนุษย์ทุกคน อย่างไรก็ดี จนกว่าคนบาปจะตอบสนองโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ และประกาศการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ เขาก็จะยังไม่ได้เข้าไปในความรอดของพระองค์ การตอบสนองของคุณต่อพระคำเป็นสิ่งสำคัญ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้ตรัส เพื่อเราจะสามารถประกาศด้วยใจกล้า… (ฮีบรู 13:5,6)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    วิญญาณของข้าพเจ้าตอบสนองต่อพระคำ และความเชื่อของข้าพเจ้าทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้าพเจ้าเดินในสุขภาพของพระเจ้า ชัยชนะ การครอบครอง และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในวันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:13; ฮีบรู 11:1


Comments are closed